Cała treść

Wspólnie dla rozwoju transportu

Dzięki zawartemu Partnerstwu pomiędzy Gminą Miasta Toruń, Miastem Bydgoszcz, Powiatem Bydgoskim, Powiatem Toruńskim, Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy i Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Toruniu, wprowadzone zostaną mechanizmy efektywnej współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, przedstawicielami społeczeństwa i organizacji pozarządowych. W efekcie, partnerzy Porozumienia, będą podejmowali wspólne decyzje w zakresie zrównoważonego rozwoju systemów transportowych na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.
W ramach projektu zostanie opracowane Studium zrównoważonego rozwoju systemów transportowych Powiatów Bydgoskiego i Toruńskiego, ze szczególnym uwzględnieniem miast Bydgoszczy i Torunia” oraz dokumentacja techniczna dla inwestycji wynikających ze studium. Cztery jednostki samorządu terytorialnego będą dysponowały dokumentem skonsultowanym ze społeczeństwem, który wyznaczy dla sąsiadujących ze sobą gmin i powiatów najważniejsze zintegrowane inwestycje w sektorze transportu na całym obszarze objętym projektem. Wypracowany zostanie także schemat wieloletniej współpracy.
Studium dostarczy informacje na temat rzeczywistego dostępu do infrastruktury transportowej – dróg, linii tramwajowych, kolejowych, ciągów pieszych i rowerowych, a także szlaków wodnych. Zbada również preferencje transportowe mieszkańców oraz pokaże kierunki inwestowania w ramach zrównoważonego rozwoju we wszystkich sektorach komunikacji. Studium będzie pierwszą tak rozległą analizą zagadnień transportowych zarówno pod względem obszaru objętego badaniem, jak i liczby partnerów.
”Dokument będzie generalnym planem postępowania regionalnych władz samorządowych na swoim terenie i podstawą do realizacji przedsięwzięć kluczowych z punktu widzenia efektywności systemu transportowego. Wskaże też konkretne działania, które umożliwią zahamowanie negatywnych tendencji w zakresie układu komunikacyjnego na obszarze funkcjonalnym, w tym: rosnącego natężenia ruchu, znacznego przyrostu pojazdów samochodowych, wydłużenia czasu przejazdu oraz nasilenia uciążliwości intensywnego ruchu pojazdów i jego negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne” – wyjaśnia Andrzej Rakowicz Zastępca Prezydenta Miasta Torunia.
Co to dokładnie oznacza dla mieszkańców województwa?
”Projekt w dalekiej perspektywie, ale biorąc pod uwagę dzisiejsze uwarunkowania ma służyć poprawie transportu, poprawić jakość połączeń pomiędzy miastami, powiatami, miejscowościami… Ma znaleźć najlepszy model dla komunikowania się mieszkańców, a co za tym idzie, poprawić ich warunki życia” – tłumaczy Mirosław Kozłowicz Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Na podstawie Studium zostaną opracowane strategie dla rozbudowy transportu. Zostaną wskazane środki transportu, które są najlepsze dla danych grup społecznych.
”Mieszkańcy sami wybierają, na podstawie jakości i szybkości połączeń, te środki transportu, które są dla nich w danej chwili najlepsze. My – jako samorząd – mamy doprowadzić do tego, żeby były to również środki ekologiczne. Chcemy propagować transport szynowy, który obecnie przechodzi renesans, czy transport rowerowy” – dodaje Prezydent Kozłowicz.
Wykonawcą Studium jest Fundacja “Rozwój UTP” z Bydgoszczy. Fundacja przeprowadzi również  konsultacje społeczne oraz procedurę Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko.
”Jesteśmy na etapie diagnozy. Dążymy do rozpoznania przestrzeni transportowej, aczkolwiek robimy to bardzo skrupulatnie, by jak najwierniej odtworzyć rzeczywistość. Należy bowiem rozpatrzeć wszelkie aspekty, kładąc szczególnie nacisk na te realne, które faktycznie mogą mieć wpływ na transport” – mówi prof. dr hab. inż. Tomasz Szczuraszek z Fundacji „Rozwój UTP”. ”O propozycjach będziemy mogli dyskutować już w lipcu. Potem ruszą konsultacje społeczne, które potrwają do listopada tego roku” – dodaje profesor. Jak podkreśla dr hab. inż. Jan Kempa z Fundacji „Rozwój UTP”, głównym celem opracowania jest przedstawienie realnych możliwości rozwoju systemów transportowych Obszaru Partnerstwa dla trzech scenariuszy, tj.: optymistycznego, stabilizacyjnego, pesymistycznego.
Projekt pn.: „Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu”  uzyskał dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz budżetu państwa w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”. Całkowita wartość Projektu wynosi 646 951 EURO (tj. 2 693 tys. zł), z czego dofinansowanie z MF EOG i budżetu państwa sięgnie 549 909 EURO (ponad 2 289 tys. zł).
Projekt zostanie zrealizowany do końca kwietnia 2016 r.

(Źródło: Urząd Miasta Torunia)