Cała treść

Polacy jeżdżą bezpieczniej – także dzięki fotoradarom

Najnowsze badania, dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie – Raport Komisji Europejskiej “Road safety in the European Union” oraz „Europejski barometr odpowiedzialnej jazdy 2015” Fundacji VINCI Autoroutes dowodzą, że Polscy kierowcy są w coraz większym stopniu świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą nadmierna prędkość na drodze. W 2014 roku na polskich drogach zginęło o 155 osób mniej niż rok wcześniej. Polska osiągnęła relatywnie wysoki spadek liczby ofiar wypadków, wynoszący 4,6 procent [1]. Wpływ na tą tendencję miał m.in. wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego w lokalizacjach objętych automatycznym nadzorem.
Polacy na tle innych badanych krajów najczęściej postrzegają nadmierną prędkość jako główną przyczynę wypadków śmiertelnych [2]. Świadczy to o wysokiej świadomości polskich kierowców, dotyczącej przyczyn najpoważniejszych zdarzeń drogowych oraz o tym, że dotychczasowe działania edukacyjne przynoszą pierwsze rezultaty. Ogólna poprawa stanu bezpieczeństwa to efekt szerokiej aktywności oraz działań realizowanych w ramach tzw. programu 4 E [3]: Edukacja, Inżynieria, Nadzór, Ratownictwo.
”Badanie Europejski barometr odpowiedzialnej jazdy 2015 zbiega się z wynikami badania przeprowadzonego w 2014 roku przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, dowodzącego, iż 85% Polaków jest świadomych wzrostu ryzyka wypadku oraz wagi jego konsekwencji, przy przekroczeniu dozwolonej prędkości zaledwie o 10 km/h [4]. Statystyka ta pokazuje, że działania edukacyjne są potrzebne, przynoszą wymierne rezultaty i powinny być kontynuowane” – mówi Łukasz Majchrzak, Naczelnik Wydziału Analiz Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. ”Dużą rolę w zmianie świadomości polskich kierowców odegrały tutaj kampanie społeczne, realizowane na zlecenie KR BRD, ale także szeroko nagłośniony w mediach projekt Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym.
Porównanie danych CANARD za lata 2008–2012 (okres przed instalacją nowych stacjonarnych urządzeń pomiarowych), ze statystykami w okresie 2013–2014, uwidacznia średnio 51,9% spadek liczby osób zabitych w obrębie instalacji urządzeń stacjonarnych. W tym samym czasie liczba osób rannych w wypadkach drogowych zmniejszyła się o 33,6%, a liczba samych wypadków spadła o 27,2%.
Polska wciąż znajduje się wśród 5 państw UE, w których odnotowano najwyższy wskaźnik ofiar wypadków drogowych tj. więcej niż 80 zabitych na milion mieszkańców (w Polsce wynosi on obecnie 84 na 1 mln mieszkańców) [5]. Niemniej, jak pokazują najnowsze badania, polscy kierowcy w coraz większym stopniu jeżdżą odpowiedzialnie, przestrzegają ograniczeń prędkości i w efekcie podnoszą poziom bezpieczeństwa na drogach [6]. W 2014 roku niedostosowanie prędkości do warunków ruchu wciąż było główną przyczyną wypadków, jednak zdarzeń tej kategorii było o 787 mniej niż rok wcześniej (spadek z 8276 do 7489)[7]. Jeżeli podobna tendencja utrzyma się, można przypuszczać, że pozycja Polski w kolejnym rocznym rankingu bezpieczeństwa ruchu drogowego Komisji Europejskiej ulegnie dalszej poprawie.

 

  1. Komenda Główna Policji, „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2014 roku”.
  2. „Europejski barometr odpowiedzialnej jazdy 2015”
  3. Ang. – Education, Engineering, Enforcement, Emergency
  4. KR BRD – „Badanie postaw społeczeństwa względem bezpieczeństwa ruchu drogowego”, Sopot, grudzień 2014
  5. Raport Komisji Europejskiej „Road safety in  the European Union”
  6. Raport KR BRD „Prędkość pojazdów w Polsce w 2014 r.”
  7. Komenda Główna Policji, „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2014 roku”.

(Źródło: Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym)