Cała treść

O funkcjonowaniu rynku transportu drogowego w PE

Funkcjonowanie rynku transportu drogowego w Unii Europejskiej było tematem wysłuchania publicznego w Parlamencie Europejskim, w którym wziął udział wiceminister infrastruktury i rozwoju Zbigniew Rynasiewicz. Minister spotkał się ponadto z posłami do Parlamentu Europejskiego, aby omówić problematykę funkcjonowania europejskiego rynku transportu drogowego, a także przedstawić wyniki międzynarodowej konferencji poświęconej temu tematowi, którą Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zorganizowało 16 kwietnia 2015 r. w Warszawie.
Na spotkanie zostali zaproszeni posłowie z państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Rumunii, Chorwacji, Litwy, Łotwy i Estonii (grupa V4+) – członkowie parlamentarnych komisji ds. transportu oraz zatrudnienia i rynku wewnętrznego.
Spotkanie to było kolejną okazją do umacniania wspólnego stanowiska oraz podkreślenia wagi głosu państw V4+wobec toczących się na forum UE dyskusji na temat przyszłości europejskiego transportu drogowego.
Minister Rynasiewicz przypomniał, jak ważną rolę w procesie osiągania wspólnej polityki transportowej pełni niezakłócony transport drogowy. Utworzenie jednolitego obszaru transportowego UE, w tym transportu drogowego, jest jednym z założeń Białej Księgi Transportowej z 2011 r. i cel ten powinien być konsekwentnie realizowany. Na drodze do jego osiągnięcia stoją działania protekcjonistyczne na europejskim rynku przewozów międzynarodowych, podejmowane w ostatnim czasie przez niektóre państwa członkowskie. W obliczu niebezpieczeństwa fragmentacji wspólnego rynku UE, jak również wyzwań polityczno-gospodarczych pojawiających się na rynku światowym, bardzo ważna jest rzetelna dyskusja angażująca głosy wszystkich państw członkowskich, dająca możliwość przedstawienia obiektywnych argumentów na temat takich zagadnień, jak: liberalizacja rynku transportowego, egzekwowanie obowiązujących regulacji na rynku, stosowanie przepisów socjalnych. Pomimo ujawniającej się polaryzacji stanowisk, celem wszystkich państw członkowskich powinno być umacnianie silnej pozycji konkurencyjnej UE na arenie światowej poprzez wspieranie prawidłowego funkcjonowania mechanizmów rynkowych na rynku wewnętrznym UE.
Jednym z prelegentów w trakcie wysłuchania był prof. dr hab. Zdzisław Kordel z Uniwersytetu Gdańskiego, który  przedstawił polskie stanowisko dotyczące efektywności rynku transportu drogowego.
Wysłuchanie publiczne w Parlamencie Europejskim odbyło się 5 maja 2015 r.

(Źródło: MIiR)