Cała treść

Systemowe działania dla poprawy stanu bezpieczeństwa w transporcie i ruchu drogowym

12 maja 2015 r. Prezes Rady Ministrów podpisała rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu ds. regulacji i harmonizacji obszaru bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego. Na stanowisko Pełnomocnika, w randze sekretarza stanu, Pani Premier Ewa Kopacz powołała pana Pawła Olszewskiego.
Zadaniem Pełnomocnika będzie analiza, ocena i wdrożenie zaleceń i rekomendacji wynikających z przeglądu obszarów kluczowych z punktu widzenia poprawy stanu bezpieczeństwa w transporcie i ruchu drogowym w Polsce. Swoje zadania Pełnomocnik będzie wykonywał we współdziałaniu z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Państwową Komisją Badania Wypadków Kolejowych, Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych, Państwową Komisją Badania Wypadków Morskich oraz właściwymi organami administracji rządowej.
Pełnomocnik będzie kierować do administracji rządowej rekomendacje, zalecenia i opinie, wskazując konkretne działania do podjęcia. Będzie podejmować współpracę z organami administracji publicznej i z organizacjami pozarządowymi w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań oraz zapewnienia efektywnej realizacji Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020. Do jego obowiązków będzie również należało składanie Radzie Ministrów półrocznych sprawozdań ze swojej działalności.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia.

(Źródło: MIiR)