Cała treść

Nowa pula środków UE dla firm

Wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski spotkał się 19 maja 2015 r. z członkami Belgijskiej Izby Gospodarczej w Polsce. ”Największe kwoty zainwestujemy w infrastrukturę transportową, ale największy wzrost wydatków nastąpi w sferze innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców” – przypomniał wiceszef resortu mówiąc o Funduszach Europejskich 2014-2020 dla firm.
Przedsiębiorcy, przede wszystkim z sektora MŚP, podobnie jak w mijającej perspektywie, będą obok samorządów głównymi beneficjentami funduszy unijnych. Na działania skierowane głównie dla nich oraz na tworzenie firm, przeznaczono ok. 16 mld euro, które będą dostępne przede wszystkim w Programach Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia oraz 16 programach regionalnych. ”Firmy będą także beneficjentami innych działań, np. w zakresie infrastruktury transportowej, energetycznej, gospodarki odpadami, czy sieci szerokopasmowych” – zaznaczył Paweł Orłowski. ”Dlatego, suma pieniędzy unijnych dla firm może być jeszcze większa” – dodał.
”Dla zapewnienia maksymalnego efektu podejmowanych działań, chcemy się skupić na dziedzinach stanowiących nasz potencjał, nasze mocne strony. W tym celu na poziomie kraju i w każdym z regionów identyfikowane są tzw. inteligentne specjalizacje” – podkreślił wiceminister. W zakresie innowacji i prac B+R wsparcie dla przedsiębiorców będzie możliwe jedynie w ich zakresie. Natomiast projekty inwestycyjne firm z sektora MŚP, przyczyniające się do poprawy ich konkurencyjności, wpisujące się w obszary uznane za inteligentne specjalizacje, otrzymają preferencje na etapie składania wniosków.
Krajowe specjalizacje wskazano w dokumencie Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS), będącym załącznikiem do Programu Rozwoju Przedsiębiorstw. KIS jest dokumentem otwartym, który będzie podlegał ciągłej weryfikacji i aktualizacji w oparciu o system monitorowania oraz o zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze. 19 krajowych inteligentnych specjalizacji pogrupowano w 5 obszarów: zdrowe społeczeństwo, biogospodarka rolno-spożywcza i środowiskowa, zrównoważona energetyka, surowce naturalne i gospodarka odpadami oraz innowacyjne technologie i procesy przemysłowe.  Spośród kluczowych obszarów regiony wymieniają m.in. medycynę, branże chemiczną i farmaceutyczną, środowisko, energetykę, biotechnologię, technologie komunikacyjne i informatyczne, czy przemysł spożywczy.
Planowane jest również szersze wykorzystywanie instrumentów finansowych. ”Będą one głównie wykorzystywane w działaniach dotyczących wzmacniania konkurencyjności MŚP, tworzenia firm, inwestycji w B+R i innowacje, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, czy gospodarki odpadami. Wachlarz oferowanych form wsparcia obejmuje przede wszystkim pożyczki i poręczenia, a także wejścia kapitałowe” – poinformował wiceminister Paweł Orłowski.

(Źródło: MIiR)