Cała treść

Powstał “Kodeks Dobrych Praktyk” Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS (KASI)

Komitet ds. Architektury i Standaryzacji ITS (KASI) opracował dokument pt. Kodeks Dobrych Praktyk”, w którym opisano problematykę wdrażania systemów ITS w Polsce, główne problemy z tym związane i sposób ich rozwiązywania.

Informacja o Komitecie ds. Architektury i Standaryzacji ITS (KASI)

31 marca 2014 r. Zarząd Stowarzyszenia ITS POLSKA podjął decyzję o utworzeniu w ramach Stowarzyszenia ITS POLSKA Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji Inteligentnych Systemów Transportowych (KASI). Komitet jest odpowiedzią na wielokrotnie sygnalizowaną przez przedstawicieli sektora publicznego potrzebę opracowania krajowych ram i standardów dla systemów ITS oraz potrzebę dialogu z przedsiębiorcami.

Do statutowych celów Komitetu należą m. in.:

  • prowadzenie otwartego dialogu między biznesem i administracją,
  • inicjowanie, opiniowanie i konsultowanie dokumentów standaryzacyjnych i prawnych,
  • edukowanie uczestników rynku w zakresie standardów,
  • podnoszenie jakości rozwiązań ITS poprzez promowanie  wysokich standardów jakościowych, dotyczących wymagań użytkowników.

W pracach KASI biorą udział przedstawiciele wiodących firm rynku ITS. Biorąc pod uwagę odmienność procedur zakupowych oraz realizacyjnych na rynku ITS oraz problemy, które pojawiały się podczas realizacji niektórych systemów, Komitet podjął się opracowania Kodeksu Dobrych Praktyk w zakresie wdrażania systemów ITS w Polsce, którego celem jest wskazanie optymalnych procedur zamawiania oraz realizacji systemów. Z efektem tych działań każdy uczestnik kongresu może się zapoznać, gdyż w materiałach konferencyjnych znajduje się kopia Kodeksu. Jest to o tyle ważna inicjatywa, że została stworzona i uzgodniona przez przedstawicieli wiodących firm w branży wchodzących w skład Komitetu. Uwzględnienie przez Zamawiających opisanych dobrych praktyk pozwoli na uniknięcie wielu problemów, które wynikają z wyboru nierzetelnych wykonawców oraz niesprawdzonych produktów. Kodeks stara się wyjść naprzeciw wielu problemom i sugerować optymalne rozwiązania. Z treścią kodeksu można zapoznać się tutaj.

(Źródło: ITS POLSKA)