Cała treść

“Zaawansowanie realizacyjne w budowach systemów ITS w Polsce” – podsumowanie seminarium w Kielcach

Dnia 14 maja 2015 r. w Kielcach, w ramach Targów Traffic Expo odbyło się seminarium pn. „Zaawansowanie realizacyjne w budowach systemów ITS w Polsce”. Organizatorem wydarzenia było ITS POLSKA i KLIR.
Licznie zgromadzona publiczność wypełniła niemal w komplecie przygotowaną na ok. 80 osób salę.Seminarium prowadzone było przez vice prezesa Stowarzyszenie S-KLIR Tomasza Wawrzonka i rozpoczęło się prezentacją Andrzeja Kobuszewskiego z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad p.t. „Krajowy System Zarządzania Ruchem – wymagania dla Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem w zadaniach realizowanych w ramach PBDK”. Jako ciekawostkę można podać fakt, że niemal równolegle do wygłaszanego referatu wymagania ukazały się na stronie internetowej GDDKiA. W dalszej kolejności seminarium przyjęło formułę swoistej podróży po Polsce w ślad za zrealizowanymi i realizowanymi wdrożeniami systemów ITS. Na początek uczestnicy seminarium odwiedzili Trójmiasto, gdzie w trakcie prezentacji Radosława Lizińskiego z Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku p.t. „Pierwsze doświadczenia z funkcjonowaniem systemu TRISTAR w Gdańsku” mogli usłyszeć zarówno o historii powstania systemu, jego budowie, ale przede wszystkim o wykorzystywaniu TRISTAR-a jako narzędzia w zarządzaniu miastem co było szczególnie interesujące, gdyż zostało przedstawione przez osobę reprezentującą użytkownika systemu. Następnie znad morza wszyscy przenieśli się pod Wawel ponieważ Krakowa dotyczył kolejny referat wygłoszony przez Mariusza Kozłowskiego z firmy Trapeze p.t. „Budowa systemu ITS w Polsce na przykładzie miasta Krakowa”. Referat przedstawiał zarówno budowę systemu i jego efektywność szczególnie w kontekście transportu publicznego, ale również bardzo interesujące podejście zamawiającego, który w zamówieniu na system wyodrębnił dwa kontrakty tj. na System Sterowania Ruchem i System Zarządzania Transportem Publicznym. Kolejnym odwiedzonym miastem na mapie Polski był Grudziądz. Za sprawą referatu Krzysztofa Wysockiego z Kolejowych Zakładów Łączności p.t. „ITS Grudziądz, komunikacja VOIP motorniczy-CNR” uczestnicy seminarium mogli przekonać się jak istotną rolę systemy ITS mogą spełniać w miastach średniej wielkości i to niekoniecznie wyłącznie w sterowaniu ruchem. W kolejnym referacie w bardzo szybkim czasie odwiedzone zostały trzy duże miasta w których w realizację systemów ITS zaangażowana jest firma Sprint. Mariusz Kołkowski reprezentujący tę firmę przedstawił referat p.t. „Stan realizacji systemów ITS w Bydgoszczy, Olsztynie i Łodzi”. W największym stopniu prezenter skupił się na zrealizowanym już systemie ITS w Bydgoszczy, w przypadku którego obok informacji o jego budowie, zakresie i uwarunkowaniach realizacyjnych zostały przedstawione także efekty liczbowe poprawy czasu podróży tramwajów oraz pojazdów indywidualnych. Kolejna prezentacja wygłoszona przez Ewę Wolniewicz – Warską z firmy Kapsch p.t. „Elektroniczny system poboru opłat” dotyczyła największego w Polsce zrealizowanego projektu ITS.  W tym przypadku obok historii wdrożenia obejmujących także zmiany legislacyjne umożliwiające jego realizację referująca przekazała dużo informacji o wpływach przez niego generowanych, efektywności, informacji generowanych przez system viaToll, a przede wszystkim możliwościach rozwojowych, co było szczególnie interesujące w kontekście toczącej się w Polsce dyskusji o przyszłości sposobu poboru opłat za przejazdy krajowymi autostradami. Następny referat p.t. „OnDynamic – krok w stronę Inteligentnego Miasta” wygłoszony przez Michała Marka – Latowickiego z firmy APM Pro dotyczył nowych technologii wykorzystujący urządzenia Bluetooth do monitorowania ruchu drogowego w miastach. Biorąc pod uwagę ciągły wzrost tego typu urządzeń w pojazdach poruszających się ulicami i drogami nie bez podstaw można uznać wniosek referenta, że niewątpliwie może to być technologia przyszłości. Ostatnią prezentacją zamykającą również podróż po Polsce śladami zrealizowanych i realizowanych systemów ITS była prezentacja Kazimierza Livera z firmy Wasko p.t. „Kompleksowy system ITS dla dużych aglomeracji, na przykładzie projektu zrealizowanego dla miasta Wrocławia”. W tym przypadku informacjom dotyczącym wielomodułowej budowy systemu, jego zakresu historii wdrożenia towarzyszyły również liczby mówiące o stopniu poprawy warunków ruchu w mieście zarówno dla komunikacji zbiorowej jak i indywidualnej. Prezentacja dotycząca miasta, które było krajowym pionierem wdrażania tak zaawansowanych systemów ITS stanowiła swoiste podsumowanie seminarium.
W porównaniu z sytuacją sprzed kilku lat seminarium w swojej zdecydowanej większości dotyczyło systemów ITS, które już funkcjonują, lub zostaną uruchomione w niedalekiej przyszłości. Potwierdza to, że systemy ITS w Polsce rozwijają się i niewątpliwie stanowią jeden ze środków na rozwiązywanie problemów komunikacyjnych polskich miast. Zwracała uwagę wielowątkowość tematyki ITS przedstawiana przez referentów. Coraz częściej sterowanie ruchem przedstawiane jest tylko jako jeden z elementów Inteligentnych Systemów Transportowych. Choć w dalszym ciągu wydaję się, że jest to jeden z najważniejszych ich elementów, o ile nie najważniejszy, to wnioski płynące z seminarium, że wpływ systemów ITS na nasze miasta i drogi może być dużo szerszy określa niewątpliwie właściwy kierunek rozwoju tej dziedziny inżynierii.
Prezentacje z seminarium można pobrać tutaj.

(Źródło: ITS POLSKA)