Cała treść

Deklaracja Ryska: krok w kierunku opracowania Agendy Miejskiej Unii Europejskiej

Deklaracja Ryska: krok w kierunku opracowania Agendy Miejskiej Unii Europejskiej będąca pierwszym politycznym wsparciem dla opracowania agendy miejskiej UE – została przyjęta podczas nieformalnego spotkania ministrów ds. spójności terytorialnej i rozwoju miast, organizowanego w ramach łotewskiej prezydencji w Radzie UE, 10 czerwca br., w Rydze. Polskę reprezentowała ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Łotewskiej Ewa Dębska.
W Deklaracji podkreślono znaczenie miast oraz ich współpracy w procesach rozwojowych na tle wyzwań i problemów przed jakimi stoją, jak również kluczowe elementy i rolę Komisji Europejskiej w procesie opracowywania przyszłej agendy miejskiej UE. Ponadto, w Aneksie I do Deklaracji ujęto priorytety Trio prezydencji (Włochy – Łotwa – Luksemburg) dotyczące istotnej roli i potencjału małych i średnich obszarów miejskich w realizowaniu zrównoważonego rozwoju UE. Deklaracja Ryska zapewni kompleksowe ramy dla nadchodzących prezydencji do opracowania treści agendy miejskiej UE identyfikującej konkretne priorytety i działania.
“Deklaracja Ryska uznaje kluczową rolę miast w osiąganiu celów wyznaczonych w strategii Europa 2020 oraz przez Komisję Junckera w zakresie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Deklaracja oraz wnioski jakie wyciągnęliśmy z konsultacji publicznych dotyczących agendy miejskiej UE wskazują w jakim kierunku powinniśmy podążać. Teraz to od Unii Europejskiej, państw członkowskich i miast, działających w silnym partnerstwie zależy jej opracowanie.”– podkreśliła
W spotkaniu, któremu przewodniczył minister ochrony środowiska i rozwoju regionalnego Republiki Łotwy Kaspars Gerhards, udział wzięli także przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych na poziomie UE.

(Źródło: MIiR)