Cała treść

Podpisano Protokół o zrównoważonym transporcie do Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat

15 czerwca 2015 roku w Kijowie Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie, Henryk Litwin, podpisał w imieniu RP Protokół o zrównoważonym transporcie do Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, którego Depozytariuszem jest Gabinet Ministrów Ukrainy.
Ramowa Konwencja o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, sporządzona w Kijowie 22  maja 2003 r. i ratyfikowana przez Polskę w 2006 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 96, poz. 634, z późn. zm.) jest umową międzynarodową, której celem jest prowadzenie wszechstronnej polityki i współpracy na rzecz ochrony i zrównoważonego rozwoju Karpat dla poprawy jakości życia, wzmocnienia miejscowej gospodarki i społeczności lokalnych oraz zachowania walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego tego obszaru. Stronami Konwencji jest 7 państw: Republika Czeska, Węgry, Rzeczpospolita Polska, Rumunia, Republika Serbii, Republika Słowacka i Ukraina.
Konwencja zaprasza strony do współpracy m.in. poprzez wspólne wypracowywanie protokołów tematycznych, rozwijających jej postanowienia w odniesieniu do poszczególnych obszarów zainteresowań Konwencji.
Podczas Trzeciego Posiedzenia Konferencji Stron Konwencji Karpackiej (Third Meeting of the Conference of the Parties to the Framework Convention on the Protection and Sustainable Development of the Carpathians – COP3), które odbyło się w Bratysławie w dniach 25-27 maja 2011 r., strony Konwencji zdecydowały o potrzebie opracowania Protokołu o zrównoważonym transporcie i  wskazały organ pomocniczy Konwencji – Grupę Roboczą ds. Zrównoważonego Przemysłu, Energetyki, Transportu i Infrastruktury jako podmiot odpowiedzialny za przygotowanie projektu technicznego Protokołu.
Grupa Robocza wypracowała w 2013 r. projekt techniczny Protokołu, którego ostateczny, gotowy do negocjacji tekst został przyjęty na Spotkaniu Komitetu Wykonawczego Konwencji Karpackiej w Pradze w dniach 18 – 20 lutego 2014 r.
W trakcie Czwartego Posiedzenia Konferencji Stron Konwencji Karpackiej w Mikulovie (Rep. Czeska), które odbyło się 26 września 2014 r., tekst Protokołu został przyjęty przez Konferencję Stron Konwencji Karpackiej.
Celem Protokołu jest wzmocnienie i ułatwienie współpracy państw-sygnatariuszy w zakresie rozwoju zrównoważonego transportu towarowego i pasażerskiego oraz infrastruktury transportowej w Karpatach. Protokół służyć ma przede wszystkim skoordynowanej polityce rozwoju zrównoważonego systemu transportowego na obszarze państw-sygnatariuszy. Jego postanowienia dotyczą karpackich regionów ze wszystkich siedmiu Stron Konwencji – w tym po Stronie polskiej grupy 224 gmin województwa podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego o łącznej powierzchni ok. 18,2 tys. km2 (tj. 5,6 proc. powierzchni kraju).

(Źródło: MIiR)