Cała treść

PAŻP skutecznie wydaje unijne pieniądze

17 czerwca 2015 r. został zawarty aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym”, realizowanego w ramach działania 6.3 – Rozwój sieci lotniczej TEN-T Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Podpisy pod nim złożyli p.o. prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Magdalena Jaworska oraz p.o. dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Paweł Szaciłło.
W ramach wprowadzanych zmian w umowie głównej zwiększyła się liczba zadań realizowanych przez PAŻP, do listy współfinansowanych w ramach POIiŚŒ 2007-2013 dodane zostały inwestycje poprawiające bezpieczeństwo ruchu lotniczego oraz usprawniające żeglugę powietrzną w polskiej przestrzeni.
Dzięki wsparciu unijnemu Polska Agencja Żeglugi Powietrznej realizując projekt “Rozwój infrastruktury państwowego zarządzania ruchem lotniczym”” wyda w latach 2007- 2015 ponad 560 mln PLN na inwestycje związane z poprawą zarządzania przestrzenią powietrzną. Kwota dofinansowania ze środków UE wyniesie blisko 290,7 mln zł (w ramach Funduszu Spójności).
Za te œśrodki wybudowane zostaną nowe wieże kontroli ruchu lotniczego oraz elementy infrastruktury łączności, nawigacji i dozorowania: ośrodki radiokomunikacyjne, systemy ILS/DME, DVOR/DME, DME oraz systemy radiolokacyjne. Usprawniony zostanie system przekazywania informacji oraz zobrazowania polskiej przestrzeni powietrznej kierowany do Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym w Warszawie, a także zakupiony zostanie nowy samolot pomiarowy. Dzięki temu zakupowi Polska Agencja Żeglugi Powietrznej realizować będzie obowiązki polegające na cyklicznej i doraźnej kontroli urządzeń i systemów pozwalające na bezpieczne wykonywanie operacji lotniczych na terenie Polski, w tym operacji na lotniskach. Przy wykorzystaniu specjalistycznego samolotu pomiarowego sprawdzane są systemy dozorowania, a więc urządzenia radarowe, łączności lotniczej, oświetlenia lotnisk, a także same procedury startu i lądowania opracowywane dla głównych lotnisk komunikacyjnych w Polsce.

(Źródło: CUPT)