Cała treść

Plany transportowe Opola

Miasto Opole ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 projektu pn. „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających  bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód” o łącznej wartości 150,2 miliona złotych.
Podstawowym celem projektu jest zrównoważony rozwój oraz poprawa konkurencyjności Opola poprzez podniesienie jakości życia, włączając w to łatwość, z jaką mieszkańcy realizują swoje potrzeby codzienne, szybkość przemieszczania się w obrębie dzielnic miasta, a także wzrost konkurencyjności miejskich środków transportu względem samochodów prywatnych.
”Realizacja celu będzie możliwa dzięki poprawie infrastruktury drogowej w celu umożliwienia skomunikowania i uruchomienia nowych połączeń autobusowych oraz zwiększenia atrakcyjności i dostępności komunikacji zbiorowej dla pasażerów z nie tylko Miasta Opola, ale również innych Gmin Aglomeracji Opolskiej” – mówi Mirosław Pietrucha, wiceprezydent Opola. ”Zakres prac niezbędnych do wykonania w zakresie infrastruktury drogowej, jest konieczny nie tylko w celu uprzywilejowania transportu publicznego, ale przede wszystkim umożliwienia jego efektywnego funkcjonowania, w jednej z ważniejszych części Miasta Opola, gdzie swoje lokalizacje mają m.in. kampus Uniwersytetu Opolskiego, Szpital Wojewódzki, osiedle Armii Krajowej” – dodaje.
Realizacja projektu będzie sprzyjała zmniejszeniu zatłoczenia w mieście i poprawie płynności ruchu z obszarów peryferyjnych w północnej części miasta do centrum, a także na osi wschód – zachód. Ponadto realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne w mieście. W wyniku realizacji projektu zostanie przebudowane dysfunkcyjne dla komunikacji miejskiej skrzyżowanie z ul. Katowicką i ul. Bohaterów Monte Casino w jedno zintegrowane skrzyżowanie z wyspą centralną. Istniejący układ drogowy będzie przebudowany dla usprawnienia transportu miejskiego. Jezdnie będą przeniesione w celu umożliwienia wykonania wyspy centralnej, która umożliwi swobodną komunikację zbiorową.
W celu poprawy dostępności do środków komunikacji zbiorowej przewidziano utworzenie parkingów typu park&ride. Przewiduje się, iż każdy z wybudowanych parkingów typu park&ride dysponować będzie miejscami parkingowymi dla samochodów osobowych. Ich budowa umożliwi podróżowanie i poruszanie się na obszarze miasta bardziej ekologicznymi środkami transportu. Podróżny może pozostawić samochód na parkingu i dalszą podróż odbyć pieszo lub środkami komunikacji autobusowej (MZK). Może także skorzystać ze zlokalizowanej w pobliżu parkingu wypożyczalni rowerów. Wyżej opisane uprzywilejowanie komunikacji zbiorowej będzie wzmocnione wdrożeniem w Mieście Opolu Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS), który umożliwi m.in. sterowanie ruchem ulicznym, zarządzanie transportem publicznym i realizację kompleksowego systemu informacji pasażerskiej.
‘Wybraliśmy projekt skierowany nie tyle ku kierowcom co ku wszystkim mieszkańcom naszego miasta. Realizacja tej inwestycji załatwia wieloletnie problemy Opola na wielu płaszczyznach” – podkreśla Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola. ”Cieszy konstrukcja finansowa projektu, w której do 4 złotych środków zewnętrznych dokładamy złotówkę z budżetu miasta. Opole pokazuje, że takie skuteczne działanie samorządu w zakresie realizacji dużych inwestycji jest nadal możliwe i to prawidłowy kierunek” – dodaje prezydent.

(Źródło: Urząd Miasta Opola)