Cała treść

Instrument Łącząc Europę – preselekcja projektów w naborze otwartym dla wszystkich państw członkowskich w konkursie na 2015 rok

Komisja Europejska wraz z Agencją Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci planuje ogłosić na przełomie listopada i grudnia 2015 r. kolejny nabór o wsparcie projektów transportowych z instrumentu Łącząc Europę (z ang. Connecting Europe Facility – CEF), otwarty dla wszystkich państw członkowskich. Propozycje projektów już można przekazywać do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIiR).
Identyfikacja obszarów kwalifikowania projektów KE wstępnie określiła cele/priorytety w ramach planowanego naboru w zakresie Programu Wieloletniego na 2015 r. (MAP – z ang. Multi-Annual Work Programme) oraz Programu Rocznego na 2015 r. (AP – z ang. Annual Work Programme), w które muszą się wpisywać zgłaszane przedsięwzięcia w zakresie wszystkich sektorów transport.
Są nimi:

 • Jednolita Przestrzeń Powietrzna Zarządzanie Ruchem Lotniczym Badania – SEZAR (MAP),
 • Korytarze Sieci Bazowej TEN-T (MAP, AP – inne projekty niż te ujęte na liście projektów Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu),
 • Pozostałe odcinki Sieci Bazowej TEN-T (MAP, AP – aneks I do Rozporządzenia CEF),
 • Interoperacyjność kolei (MAP),
 • Innowacje (MAP, AP),
 • Bezpieczna Infrastruktura (MAP, AP),
 • Usługa Informacji Rzecznej (RIS) (MAP),
 • Inteligentne Systemy Transportowe (MAP),
 • Autostrady morskie (MAP, AP),
 • Węzły Sieci Bazowej TEN-T (MAP, AP),
 • Multimodalne platformy logistyczne (MAP, AP),
 • Projekty w Sieci Bazowej TEN-T (AP),  Projekty w sieci kompleksowej (AP),
 • Projekty dotyczące połączenia sieci TEN-T z infrastrukturą państw sąsiadujących (AP),
 • Usługi transportowe (AP),
 • Hałas emitowany przez transport kolejowy (AP),
 • Aplikacje telematyczne (AP),
 • Dostępność (AP).

Wszystkie wnioski aplikacyjne przed przekazaniem do Komisji, muszą uzyskać akceptację państwa członkowskiego – polskie projekty transportowe, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Bez niej nie będą oceniane przez KE.
Wstępne propozycje projektów należy złożyć do Departamentu Programów Infrastrukturalnych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Muszą one obejmować:

 • krótki opis zakresu i celu projektu,
 • planowany harmonogram ramowy realizacji projektu,
 • planowany budżet projektu wraz z wyszczególnieniem źródeł finansowania,
 • wskazanie jednego ze wstępnie określonych przez KE obszarów/priorytetów w ramach planowanego naboru projektów inwestycyjnych CEF na 2015 r.

Wstępne propozycje projektów beneficjenci mogą już przekazywać do resortu. Ministerstwo chce przeprowadzić preselekcję jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem „zaproszeń do składania wniosków”, tak by zapewnić beneficjentom optymalne warunki czasowe do przygotowania dobrej jakości wniosków aplikacyjnych.
Po ustaleniu listy projektów i jej weryfikacji, MIiR przedstawi opinię dotyczącą zaproponowanych projektów oraz poinformuje o dalszych krokach, które będzie należało podjąć w celu prawidłowego opracowania i przedłożenia do akceptacji wniosków aplikacyjnych. Informacje o CEF oraz o planowanych do ogłoszenia konkursach znajdują się na stronie Ministerstwa. Propozycje projektów w wersji elektronicznej należy przesyłać również w wersji elektronicznej na adres cef@mir.gov.pl.

(Źródło: MIiR)