Cała treść

Spadek liczby zabitych i osób rannych na drogach

KRBRD informuje o efektach zmiany przepisów, przedstawiając szczegółowy bilans bezpieczeństwa na polskich drogach wg stanu na koniec czerwca, po wprowadzeniu 18 maja br. przepisów zaostrzających sankcje prawne wobec prowadzących pojazdy w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego oraz tzw. piratów drogowych.
Dzięki zmianie przepisów, zgodnie z danymi wstępnymi przekazanymi przez Komendę Główną Policji, w okresie od 18.05. do 30.06.2015 r. zanotowano:

 • spadek liczby wypadków drogowych o 21,6%, tj. łącznie o 1 046 wypadków drogowych w porównaniu do analogicznego okresu w 2014 r.;
 • spadek liczby zabitych w wyniku wypadków drogowych o 33,7%, tj. łącznie o 138 zabitych w wyniku wypadków drogowych w porównaniu do analogicznego okresu w 2014 r.;
 • spadek liczby rannych w wyniku wypadków drogowych o 20%, tj. łącznie o 1 175 rannych w wyniku wypadków drogowych w porównaniu do analogicznego okresu w 2014 r.

Pierwsze pozytywne efekty wprowadzonych zmian widać również w odniesieniu do liczby wypadków spowodowanych przekroczeniem dopuszczalnej prędkości. W okresie od 18.05. do 30.06.2015 r., w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, zanotowano:

 • spadek liczby wypadków drogowych spowodowanych przekroczeniem dopuszczalnej prędkości o 25,5%, tj. łącznie o 249 wypadków mniej;
 • spadek liczby zabitych w wyniku wypadków drogowych spowodowanych przekroczeniem dopuszczalnej prędkości o 46,5%, tj. łącznie o 59 zabitych mniej;
 • spadek liczby rannych w wyniku wypadków drogowych spowodowanych przekroczeniem dopuszczalnej prędkości o 28,1%, tj. łącznie o 370 rannych mniej.

Coraz rzadziej dochodzi również do wypadków drogowych spowodowanych przekroczeniem dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym. W okresie od 18.05. do 30.06.2015 r., w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, zanotowano:

 • spadek liczby wypadków drogowych spowodowanych przekroczeniem dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym o 23,6%, tj. łącznie o 127 wypadków mniej;
 • spadek liczby zabitych w wyniku wypadków drogowych spowodowanych przekroczeniem dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym o 51%, tj. łącznie o 24 zabitych mniej;
 • spadek liczby rannych w wyniku wypadków drogowych spowodowanych przekroczeniem dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym o 23,4%, tj. łącznie o 161 rannych mniej.

Zmiany, które wprowadziła nowelizacja obejmowały również m.in.: 1) wydawanie przez sąd wyroku o zakazie prowadzenia wszelkich pojazdów lub pojazdów określonego rodzaju (na okres nie krótszy niż 3 lata) wobec sprawcy przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, który był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia po sprowadzeniu katastrofy w ruchu lądowym albo po spowodowaniu wypadku, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała; 2) wobec sprawcy znajdującego się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, który był już wcześniej skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w takim stanie – orzekanie dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych; 3) podwyższenie górnej granicy okresu zakazu prowadzenia pojazdów z 10 do 15 lat.
W konsekwencji zmiany przepisów, coraz rzadziej dochodzi również do wypadków drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących. Zgodnie z danymi wstępnymi przekazanymi przez Komendę Główną Policji, w okresie od 18.05. do 30.06.2015 r. zanotowano:

 • spadek liczby wypadków drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców o 37,3%, tj. łącznie o 117 takich wypadków drogowych w porównaniu do analogicznego okresu w 2014 r.;
 • spadek liczby zabitych w wyniku wypadków drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców o 66,7%, tj. łącznie o 26 zabitych w wyniku takich wypadków drogowych w porównaniu do analogicznego okresu w 2014 r.;
 • spadek liczby rannych w wyniku wypadków drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców o 34,8%, tj. łącznie o 134 rannych w wyniku takich wypadków drogowych w porównaniu do analogicznego okresu w 2014 r.

Ponadto nowelizacja ustawy rozszerzyła katalog okoliczności umożliwiających funkcjonariuszom Policji zatrzymanie prawa jazdy w przypadku ujawnienia czynu polegającego na kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym oraz w przypadku przewożenia osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji (z wyjątkiem przewozu osób pojazdem komunikacji miejskiej).
W konsekwencji wprowadzenia nowych przepisów, zgodnie z danymi wstępnymi przekazanymi przez Komendę Główną Policji, w okresie od 18.05. do 30.06.2015 r. zanotowano:

 • 3 457 zatrzymań praw jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym;
 • 45 zatrzymań praw jazdy za przewóz nadmiernej liczby osób.

Powyższe przepisy stanowią novum w polskim systemie prawnym, dlatego nie ma możliwości wskazania analogii do tożsamego okresu w 2014 r.

(Źródło: KRBRD)