Cała treść

460 mln zł na centra badawczo-rozwojowe w firmach

Wczoraj ruszył kolejny konkurs w Programie Inteligentny Rozwój (PO IR). O wsparcie będą mogły ubiegać się firmy, które chcą zainwestować w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych (B+R). Do wzięcia jest 460 mln zł.
Nabór wniosków potrwa od 1 września do 30 października 2015 r. Na dofinansowanie mogą liczyć inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, które będą służyć do prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwie.
“Efektem projektu powinno być utworzenie lub doposażenie centrum badawczo-rozwojowego w firmie” – powiedziała wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie to 2 mln zł. Przedsiębiorcy do wniosku o dofinansowanie dołączą agendę badawczą. Znajdą się w niej plany badawcze firmy oraz oczekiwane rezultaty prac B+R (innowacje produktowe lub procesowe), które przedsiębiorca będzie prowadził na wybudowanej lub zmodyfikowanej w ramach projektu infrastrukturze.
Zmiany w agendzie będą możliwe, ale cel przedsięwzięcia, na który zostało przyznane wsparcie, powinien zostać zachowany.
Oceny merytorycznej wniosków dokona Panel Ekspertów. W jego skład wejdą m.in. specjaliści w zakresie analizy finansowej i innowacyjności. Jednym z elementów oceny będzie spotkanie członków panelu z wnioskodawcą, który będzie miał możliwość zaprezentowania złożonego projektu. Dodatkowe punkty przewidziano dla przedsięwzięć, w których przedsiębiorcy zadeklarują współpracę z jednostkami naukowymi. Premiowane będą też m.in. wysoki udział wydatków na działalność B+R w całkowitych nakładach inwestycyjnych oraz zatrudnienie większej ilości pracowników zajmujących się B+R.
To pierwszy konkurs w działaniu 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw POIR.
“Oczekujemy, że fundusze z tego działania przyczynią się do zwiększenia nakładów firm na działalność badawczo-rozwojową. W dłuższej perspektywie zwiększy się konkurencyjność przedsiębiorstw, które będą mogły, skomercjalizować innowacje opracowane z wykorzystaniem wspartej infrastruktury” – zaznaczyła Iwona Wendel
Konkurs organizuje Ministerstwo Gospodarki. Ogłoszenie o naborze oraz informacje o potrzebnych dokumentach zostało zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki oraz na Portalu Funduszy Europejskich.
Dotychczas w Programie Inteligentny Rozwój ogłoszono 5 konkursów o łącznej alokacji blisko 3,8 mld zł Zakończyły się 2 nabory wniosków dotyczące badań i rozwoju w sektorze lotniczym oraz prac B+R mających na celu wytworzenie prototypu. Trwa 1 nabór – do 31 grudnia firmy mogą ubiegać się o środki na badania przemysłowe i prace rozwojowe. 1 września ruszy nabór wniosków o dofinansowanie tworzenie i rozwoju centrów B+R w firmach, a 1 października nabór na wsparcie dużej, strategicznej infrastruktury badawczej o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym. Do końca lipca planowane jest ogłoszenie jeszcze trzech konkursów.

(Źródło: MIiR)