Cała treść

Wszystkie aneksy do Kontraktów Terytorialnych przyjęte

Na wyjazdowym posiedzeniu rządu we Wrocławiu zaakceptowano kolejne aneksy do Kontraktów Terytorialnych (KT). Województwa dolnośląskie, wielkopolskie i lubuskie znają już wielkość środków z budżetu państwa, jaka zostanie przeznaczona na część wkładu krajowego w ich programach regionalnych. W sumie, Rada Ministrów przyjęła już wszystkie szesnaście aneksów.
KT składa się z dwóch części. Pierwsza odnosi się do celów rozwojowych i inwestycji priorytetowych dla rozwoju kraju oraz danego regionu, co do realizacji których wolę współpracy deklarują obie strony porozumienia – rządowa i samorządowa. Kontrakty dla wszystkich województw w tym zakresie, podpisano w ubiegłym roku. Druga część (rozdział 2a), wprowadzana aneksem, obejmuje zapisy odnoszące się do zakresu i warunków dofinansowania programów regionalnych (RPO) 2014-2020. W związku z negocjacjami programów z Komisją Europejską, pierwotny dokument nie regulował tych kwestii.
Aneksy nie wprowadzają zmian w wykazie przedsięwzięć. Negocjacjom strony rządowej i samorządowej podlegała jedynie wysokość środków z budżetu państwa na zapewnienie części wkładu krajowego w poszczególnych RPO Pozostała część to pieniądze budżetu danego województwa, budżety innych jednostek samorządu terytorialnego, środki pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, państwowych funduszy celowych i inne środki publiczne, a także prywatne. Wielkość zaangażowania pieniędzy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) wynika z zaakceptowanych przez Komisję Europejską programów regionalnych.
Pieniądze z budżetu państwa na współfinansowanie części wkładu krajowego w ramach wszystkich RPO na lata 2014-2020 szacowane są na ok. 1,09 mld euro, z czego 509 mln euro na współfinansowanie EFS, blisko 361,5 mln euro na wkład krajowy do projektów rewitalizacyjnych (finansowanych z EFRR) oraz ok. 221,7 mln zł na inne projekty wskazane w Kontrakcie lub też uzgodnione między stronami (finansowane z EFRR). Z Funduszu Pracy przeznaczone zostanie 1,3 mld euro na realizację współfinansowanych z EFS projektów Powiatowych Urzędów Pracy (PUP) w ramach RPO.
W przypadku trzech województw, których Kontrakty zaktualizowała 28 lipca br. Rada Ministrów, wkład krajowy z budżetu państwa na współfinansowanie projektów RPO 2014-2020 to w sumie ok. 186,9 mln euro. Ok. 90,3 mln euro to część wkładu krajowego w przedsięwzięcia współfinansowane z EFS, ok. 45,3 mln euro w działania rewitalizacyjne (EFRR) i ok. 51,4 mln euro na inne projekty współfinasowane z EFRR. Ponad 216 mln euro zostanie przeznaczone, jako wkład krajowy, na realizację projektów PUP. W poszczególnych regionach jest to:

  • woj. dolnośląskie – 71,4 mln euro z budżetu państwa (38,8 mln euro na wkład krajowy do projektów EFRR i 32,6 mln euro do projektów EFS) + 101,5 mln euro z Funduszu Pracy;
  • woj. wielkopolskie – 87,2 mln euro z budżetu państwa (42,3 mln euro na wkład krajowy do projektów EFRR i 45 mln euro do projektów EFS) + 80 mln euro z Funduszu Pracy;
  • woj. lubuskie – 28,3 mln euro z budżetu państwa (15,6 mln euro na wkład krajowy do projektów EFRR i 12,7 mln euro do projektów EFS) + 35,1 mln euro z Funduszu Pracy.

Pierwsze pięć aneksów do KT rząd zaakceptował 30 czerwca br. Kolejne, dla województw Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie, Mazowieckie, Podlaskie, Świętokrzyskie, 14 lipca 2015 r. Trzy aneksy – dla Zachodniego Pomorza, Pomorza oraz Warmii i Mazur, Rada Ministrów przyjęła w trybie obiegowym 15 lipca 2015 r.

(Źródło: MIiR)