Cała treść

Opublikowano Niebieską Księgę dla projektów infrastruktury drogowej

prognoza ruchuMIR opublikowało ostatecznie zatwierdzoną wersję Niebieskiej Księgi dla projektów drogowych.
Niebieska Księga dla projektów infrastruktury drogowej realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 została przygotowana przez ekspertów Inicjatywy Jaspers. Dokument jest uzupełnieniem i doprecyzowaniem wytycznych Komisji Europejskiej (Guide to cost benefit analysis of investment projects. Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, December 2014) oraz wytycznych krajowych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem  projektów inwestycyjnych w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 w zakresie analizy kosztów i korzyści.
Niebieska Księga jest zalecana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w celu ujednolicenia metodyki przeprowadzania analizy kosztów i korzyści dla projektów sektora transportu, realizowanych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Może być również stosowana przez beneficjentów realizujących projekty transportowe w ramach innych krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.
W zakres Niebieskiej Księgi wchodzą następujące zagadnienia:

  • identyfikacja wariantów i przygotowania danych wejściowych,
  • analiza ekonomiczno-społeczna,
  • analiza finansowa,
  • ocena ryzyk projektu,
  • wpływ na zatrudnienie.

oraz załączniki dotyczące:

  • jednostkowych kosztów ekonomicznych i finansowych,
  • prognoz ruchu,
  • podstaw metodologicznych obliczania współczynników przeliczeniowych,
  • podstaw metodologicznych obliczania jednostkowych kosztów eksploatacji pojazdów,
  • metod obliczania kosztów wypadków drogowych.

Zaktualizowane wersje Niebieskich Ksiąg dla projektów infrastruktury kolejowej oraz transportu publicznego będą opublikowane do końca września 2015 r.
Szczegółowe informacje na temat Niebieskiej Księgi znajdują się tutaj.

(Źródło: www.pois.gov.pl)