Cała treść

„Bezpieczne miasta. Bezpieczna droga. Uwarunkowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym”

Dnia 28 października 2015 roku w Akademii Obrony Narodowej odbędzie się II Krajowa Konferencja Naukowa pn.  „Bezpieczne miasta. Bezpieczna droga. Uwarunkowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym”.  Współorganizatorami konferencji są Instytut Transportu Samochodowego, Politechnika Warszawska oraz Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu.
Celem konferencji organizowanej w Akademii Obrony Narodowej będzie diagnoza stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz określenie głównych kierunków zmian w systemie prawnym a także rozwój infrastruktury technicznej służącej poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Istotą wydarzenia będzie również prezentacja wyników badań naukowych w tym zakresie oraz przedstawienie efektów działania służb ukierunkowanych na profilaktę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Szczegółowe cele konferencji:

  • popularyzacja i ukazanie rangi bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla bezpieczeństwa osobistego każdego mieszkańca Polski oraz podróżujących przez nasz kraj,
  • analiza i porównanie przepisów prawnych obowiązujących w Polsce oraz w Unii Europejskiej dotyczących edukacji i diagnostyki kierujących pojazdami zwłaszcza w aspekcie spożywania środków zakazanych do użycia przez kierujących i pieszych,
  • zwrócenie uwagi na aspekty ergonomiczne i psychologiczne funkcjonowania kierowcy zawodowego oraz kierowcy amatora,
  • określenie trendów zmian legislacyjnych w Polsce i na świecie kreujących bezpieczne poruszanie się po drogach zwłaszcza w aspekcie wymagań IV Programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego UE,
  • ocena poziomu i efektywności edukacji w zakresie nauki jazdy, obowiązujących przepisów i kultury transportu drogowego – wskazanie kierunków niezbędnych zmian w tej dziedzinie,
  • zwrócenie uwagi na związki między diagnozą psychologiczną i poziomem edukacji kierowców a natężeniem i skutkami wypadków w ruchu drogowym.

(Źródło: Instytut Transportu Samochodowego)