Cała treść

Na Śląsku autobus, tramwaj, pociąg jak jeden system

komunikacja.miejskaIntegracja komunikacji kolejowej oraz miejskiej, jednolity system informacji pasażerskiej, centra przesiadkowe, stabilna oferta przewozowa, to główne cele rozwoju komunikacji pasażerskiej wytyczone przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Radni Województwa przyjęli „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Województwa Śląskiego”. Jego celem jest dążenie do poprawy jakości systemu transportu pasażerskiego oraz określenie kierunków jego rozwoju do roku 2020.
Dokument określa m.in. sieci komunikacyjne, na których jest planowane wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, przewidywane finansowanie i pożądany standard usług przewozowych oraz organizację systemu informacji dla pasażera.
Głównym kierunkiem rozwoju dla samorządu województwa jest zwiększenie udziału kolejowego transportu zbiorowego. Plan kładzie nacisk na stabilizację oferty przewozowej. „Podstawą przywrócenia zaufania do kolei, a tym samym powrotu podróżnych do kolei (przede wszystkim tych regularnie odbywających podróże, np. do szkoły, pracy) jest ustabilizowanie oferty na okres przynajmniej 2-3 lat. Tylko taka oferta pozwoli na stopniową odbudowę przewozów pasażerskich” – czytamy w dokumencie.
Bardzo ważna dla przyszłości komunikacji pasażerskiej ma być integracja komunikacji kolejowej z komunikacją miejską w dużych aglomeracjach. Głównym zadaniem będzie połączenie ich w jeden spójny system transportu kolejowego, drogowego oraz ich wzajemne uzupełnianie się.
Plan postuluje także realizację węzłów integracyjnych łączących różne środki transportu, ze szczególnym uwzględnieniem transportu kolejowego. Ważną rolę w poprawie jakości przewozów ma odgrywać koordynacja rozkładów jazdy transportu drogowego z kolejowym, a także pozyskanie przewoźników dowożących pasażerów do dworców kolejowych. Dużą wagę przywiązuje się do stworzenia jednolitego systemu informacji pasażerskiej, w szczególności w zakresie aktualności i dostępności informacji dotyczących rozkładów jazdy, opóźnień.
Plan zakłada również utworzenie kilkunastu centrów przesiadkowych przy stacjach kolejowych oraz autobusowych. Dla niepełnosprawnych postuluje się ograniczanie barier architektonicznych na dworcach i przystankach oraz zwiększenie dostępności do autobusów, pociągów oraz tramwajów poprzez wprowadzanie np. specjalnych ramp do wsiadania i wysiadania czy też przygotowania miejsc dla niepełnosprawnych.
W realizację planu transportowego mają być zaangażowane samorządy lokalne, przewoźnicy oraz właściciele i zarządzający infrastrukturą komunikacyjną. Fundusze na realizację projektów mają być pozyskiwane głównie z programów operacyjnych Unii Europejskiej oraz budżetu państwa (np. kontrakty wojewódzkie, dotacje celowe czy Fundusz Kolejowy). Bardzo ważne będzie także wykorzystanie pieniędzy z budżetów własnych województwa, gmin oraz powiatów oraz ścisła współpraca tych jednostek samorządu terytorialnego przy realizacji zadań określonych w planie.
Przygotowanie przez samorządy województw planu transportowego wynika z ustawy o transporcie zbiorowym. Obowiązek ten obejmuje także gminy liczące co najmniej 50 tys. mieszkańców, powiaty (od 80 tys.), związki międzygminne (obszar pow. 80 tys. mieszkańców) oraz związki powiatów (pow. 120 tys. mieszkańców).
Przygotowane przez nie plany transportowe muszą uwzględniać zapisy planu transportowego samorządu województwa.

(Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego)