Cała treść

W Gdańsku powstał Zespół Doradczy ds. Mobilności i Transportu

W Gdańsku został powołany Zespół Doradczy ds. Mobilności i Transportu. Jego zadaniem będzie rekomendowanie prezydentowi miasta rozwiązań z zakresu mobilności i transportu, które zapewnią przyjazną dla mieszkańców przestrzeń publiczną. 16 września odbyło się spotkanie inaugurujące prace Zespołu.
”Planując i podejmując decyzje dotyczące realizacji przedsięwzięć – z zakresu szeroko rozumianej dziedziny mobilności i transportu – Miasto korzysta z wielu źródeł informacji, opinii i rekomendacji. Źródła te jednak są często rozproszone, stąd idea powołania zespołu specjalistów. Powstała wspólna platforma, forum wymiany opinii i wspólnego wypracowywania wniosków oraz rekomendacji w zakresie rozbudowy i modernizacji systemu transportowego Gdańska” – wyjaśnia zastępca prezydenta Gdańska Piotr Grzelak.
Zespół jest organem doradczo-opiniodawczym Prezydenta Miasta Gdańska. Zadaniem Zespołu będzie analizowanie rozwiązań oraz formułowanie opinii i wniosków w zakresie rozbudowy i modernizacji systemu transportowego Gdańska. Dotyczyć będą planowanych lub podejmowanych przez Miasto przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego, ruchu pieszego, rowerowego, samochodowego, czy transportu drogą wodną. Udział w pracach Zespołu jest dobrowolny i oparty na społecznej pracy jego członków.
Zaproszenie Miasta do prac w Zespole przyjęli przedstawiciele instytucji, firm i stowarzyszeń działających na terenie Gdańska. Są to: Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku, Gdańska Kampania Rowerowa, Politechnika Gdańska, Stowarzyszenie Sympatyków Transportu Miejskiego, Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej, Europejska Federacja Cyklistów, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców, Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej oraz BPH SA i Intel Technology Poland – firmy, które aktywnie biorą udział w kampaniach rowerowych organizowanych przez Miasto Gdańsk („Rowerem do pracy”).
”Do Zespołu zaprosiliśmy przedstawicieli różnych środowisk, zależy nam bowiem na szerokiej dyskusji, by ta była wieloaspektowa, a tym samym jak najbardziej konstruktywna” – podkreślał podczas spotkania inauguracyjnego prace Zespołu, zastępca prezydenta. ”Jesteśmy obecnie w bardzo ważnym momencie dla Gdańska – przed nami ostatnia już szansa na skorzystanie z unijnego wsparcia i chcemy ją, podobnie jak w ubiegłych latach, w pełni wykorzystać. Przygotowujemy projekty, które zrealizować chcemy właśnie przy wsparciu środków unijnych. Ponadto opracowujemy strategię rozwoju naszego miasta w dalszej perspektywie – do roku 2030.”
Podczas pierwszego spotkania zaprezentowany został Program Operacyjny Mobilność i Transport. Program ten współtworzony był przez mieszkańców Gdańska, podczas organizowanego w tym roku cyklu spotkań. ‘Pytaliśmy mieszkańców, jakie ich zdaniem działania należy podjąć, by: poprawić warunki dla ruchu pieszych i rowerzystów; zwiększyć atrakcyjność transportu publicznego, poprawić dostępność obszarów rozwojowych i przemysłowych oraz stan infrastruktury drogowej wewnątrz miasta oraz poprawić dostępność transportową. Zastanawialiśmy się także wspólnie jakie działania zachęcić mogą mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej, rowerowej, pieszej oraz łączenia tych form transportu do realizacji podróży” – podkreśla Remigiusz Kitliński, kierownik Referatu Mobilności Aktywnej UMG i koordynator Programu Operacyjnego „Mobilność i transport”.
”Uznaliśmy, że prezentacja założeń programu operacyjnego, jest dobrym punktem wyjścia do prac naszego zespołu. Kluczowe jest bowiem dla nas, by działania podejmowane przez Miasto odpowiadały na oczekiwania mieszkańców. Zależy nam by Gdańsk był miastem przyjaznym dla wszystkich mieszkańców, a szczególnie tych poruszających się po nim pieszo, komunikacją publiczną lub na rowerach. A zadaniem zespołu będzie właśnie rekomendowanie Prezydentowi Miasta Gdańska rozwiązań związanych z rozwojem sieci drogowej, które zapewnią przyjazną dla mieszkańców przestrzeń publiczną, powszechną dostępność do usług publicznego transportu zbiorowego, a także promować będą rozwój różnych form mobilności wśród mieszkańców” – dodaje Piotr Grzelak.
Spotkania Zespołu Doradczego ds. Mobilności i Transportu odbywać będą się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. A dedykowane będą konkretnym obszarom działań lub przedsięwzięciom. Najbliższe spotkanie odbędzie się w grudniu, a poświęcone będzie m.in. planowanemu rozwojowi komunikacji tramwajowej w ramach projektu Gdańsk Południe-Wrzeszcz, integracji transportu publicznego w skali metropolii, w tym integracji taryfowej oraz zarządzaniu popytem i podażą na przestrzeń parkingową dla samochodów.
W pracach Zespołu uczestniczyć będą także zapraszani specjaliści i konsultanci z zakresu omawianych zagadnień, których wiedza i doświadczenie będą pomocne przy formułowaniu opinii.

(Źródło: Urząd Miejski w Gdańsku)