Cała treść

NCBR pomoże dużym przedsiębiorstwom dokonać postępu technologicznego

750 mln zł na wsparcie ambitnych projektów B+R i decyzja o dofinansowaniu przyznawana w 90 dni od złożenia wniosku. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza dedykowany dużym firmom konkurs w tzw. „szybkiej ścieżce”.
‘W nowej unijnej perspektywie Polska dysponuje największymi w historii środkami na wsparcie innowacyjności. Dzięki tym środkom oraz nowatorskiej formule konkursów ogłaszanych przez NCBR polscy przedsiębiorcy mogą zwiększyć konkurencyjność swoich firm i dokonać znaczącego postępu technologicznego. Zmiana modelu i oparcie rozwoju polskich przedsiębiorstw o innowacje to klucz do sukcesu polskiej gospodarki” – mówi prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego.
Ogłoszony konkurs to kolejne działanie NCBR w ramach PO Inteligentny Rozwój mające na celu podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w ich działalności gospodarczej. W ślad za uruchomionym w kwietniu tego roku konkursem „szybkiej ścieżki” dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw NCBR oferuje atrakcyjny mechanizm finansowania prac B+R także dużym przedsiębiorstwom. Jego elastyczna formuła oraz ambitne kryteria, premiujące jedynie najlepsze, zorientowane na wprowadzanie innowacji w skali globalnej, stanowią znaczącą zmianę jakościową, stymulując większe zaangażowanie tej grupy przedsiębiorstw
w działalność badawczo-rozwojową.
”Poziom zaangażowania sektora prywatnego w działalność badawczo-rozwojową w Polsce rośnie, ale wciąż jest niski. Dotyczy to zwłaszcza dużych przedsiębiorstw, które nie są skłonne ponosić ryzyka związanego z realizacją projektów B+R. Uruchamiając konkurs „szybkiej ścieżki” stwarzamy im możliwości podjęcia ambitnych, przełomowych – a zatem tych obarczonych największym ryzykiem – projektów. Stwarzamy więc szansę przestawienia naszej gospodarki na innowacyjne tory”  – mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor NCBR.
Budżet ogłoszonego konkursu to 750 mln złotych. Jego adresatami są duże przedsiębiorstwa, czyli firmy zatrudniające więcej niż 250 pracowników. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu to 12 mln zł. Wprowadzenie tego kryterium ma na celu skoncentrowanie wsparcia na dużych, ambitnych projektach B+R, przy jednoczesnym zwiększaniu nakładów sektora prywatnego na działalność badawczo-rozwojową. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych lub samych prac rozwojowych, służących rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu ich pozycji konkurencyjnej, o ile przedmiotem projektu będzie rozwiązanie, wpisujące się  w tzw. „Krajową inteligentną specjalizację”. Ważnym udogodnieniem dla przedsiębiorców jest elektroniczny system naboru wniosków. NCBR rozpocznie ich przyjmowanie 14 października.

(Źródło: NCBR)