Cała treść

Kujawsko-Pomorski Plan Spójności Komunikacji

Zarząd województwa kujawsko-pomorskiego przedstawił 28 września sejmikowi projekt planu spójności komunikacyjnej regionu. To jeden z wymaganych przez Komisję Europejską dokumentów programowych związanych z wykorzystaniem środków pomocowych perspektywy 2014-2020. W puli jest 206 milionów euro na inwestycje w dziedzinie infrastruktury drogowej i kolejowej oraz rozwój pozamiejskiego transportu publicznego.
Kujawsko-Pomorski Plan Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej 2014-2020, wychodząc z diagnozy obecnej sytuacji komunikacyjnej regionu, nakreśla politykę transportową samorządu województwa i wskazuje konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne do zrealizowania. Władze regionu zakładają, że na inwestycje drogowe przeznaczone będzie 140 milionów euro, na rozwój pozamiejskiego transportu publicznego 15 mln euro i ponad 50 milionów euro na rozwój i modernizację infrastruktury kolejowej. Źródłem finansowania będzie przede wszystkim Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.
Wybór projektów do zrealizowania jest uwarunkowany umową partnerstwa między Polską a KE oraz ramami wyznaczonymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
W dziedzinie infrastruktury drogowej najwięcej pieniędzy – ponad 100 milionów euro – pochłonie modernizacja i przebudowa dróg wojewódzkich na odcinkach poza głównymi miastami. 21 mln euro przeznaczamy na drogi lokalne, 18 milionów euro na odcinki dróg wojewódzkich przebiegające przez miasta na prawach powiatu. W planach jest między innymi połączenie krajowej 80-tki z krajową 15-tką przez węzeł Turzno na A-1 (wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad) oraz budowa obwodnic 21 miejscowości (w tym m. in. Strzelna, Kowalewa Pomorskiego, Brześcia Kujawskiego, Kruszwicy, Tucholi i Chełmży).
”Zakładamy, że do końca 2023 roku zostaną zmodernizowane wszystkie drogi wojewódzkie w całym regionie. Wiadomo też, że dotyczące naszego regionu plany inwestycyjne Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad są bardzo ambitne i  będą dobrym uzupełnieniem naszych planów inwestycyjnych”– podkreśla marszałek Piotr Całbecki.
Pieniądze z tej puli dotyczącej infrastruktura kolejowej i transportu publicznego przeznaczone będą przede wszystkim na rewitalizację linii kolejowych (35,6 mln euro), a także oraz modernizację dworców oraz budowę i modernizację przystanków kolejowych (ponad 11 mln euro). Kluczem do konkretnych wskazań są: związanie z siecią TEN-T (transeuropejskie sieci transportowe), regionalne lub aglomeracyjne znaczenie i duże potoki podróżnych na danej linii. W programie znalazły się m. in. projekty rewitalizacyjne dotyczące linii kolejowych Grudziądz – Laskowice Pomorskie, Toruń Wschodni – Chełmża, Jabłonowo Pomorskie – Grudziądz, Grudziądz – granica województwa (kierunek Malbork). Przyjęte wskaźniki mówią o kolejnych 27 kilometrach zrewitalizowanych torów i 16 zmodernizowanych lub nowych punktach odprawy pasażerskiej.
Pozytywne zmiany dotyczyć będą także komunikacji autobusowej związanej z obsługą linii pozamiejskich. Samorząd województwa zakupi do obsługi tych połączeń 39 nowoczesnych pojazdów, które przekazane będą wybranym zgodnie z prawem operatorom.
We wszystkich tych przedsięwzięciach chodzi oczywiście o to, by zachęcić do komunikacji zbiorowej tych którzy dotychczas korzystają z własnych aut. Ale nie tylko. ”Sprawny regionalny transport publiczny to w europejskich warunkach ważny czynnik rozwojowy, istotny czynnik spójności i integralności regionu, a przy tym skuteczne narzędzie rozwoju społecznego” – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.
Konsultacje Planu Spójności Komunikacji, do których zaproszeni są zarówno instytucjonalni, jak i indywidualni interesariusze, otworzy konferencja konsultacyjna zaplanowana na 6 października. Wnioski będzie można składać za pomocą narzędzi informatycznych online. Raport z konsultacji zostanie uwzględniony w zaktualizowanej wersji dokumentu, którą zarząd województwa przyjmie najprawdopodobniej w grudniu, a następnie przekaże do zatwierdzenia KE.

(Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego)