Cała treść

O bezpieczeństwie w ruchu drogowym podczas posiedzenia Sejmu

Podczas posiedzenia Sejmu posłowie zajmą się  m.in. bezpieczeństwem na drogach w 2014r., które podobnie jak w poprzednich latach,  poprawiło się. W porównaniu z 2013 r. o około 0,5 proc. spadła liczba wypadków z udziałem pieszych oraz nietrzeźwych, jednak Polska nadal zajmuje niskie miejsce w rankingu bezpieczeństwa na drogach państw Unii Europejskiej. W 2014 r. wskaźnik ofiar śmiertelnych wypadków wyniósł ponad 8 osób zabitych na 100 tys. mieszkańców (w 2013 r. było to 9 osób na 100 tys. mieszkańców).  Średnia w Europie w 2014 r. to 5,1 zabitych na 100 tys. mieszkańców. W 2004 r., wstępując do Unii Europejskiej, Polska zobowiązała się do realizacji polityki unijnej w zakresie bezpieczeństwa drogowego. W dokumencie „W kierunku europejskiego obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego: kierunki polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2020” UE postawiła sobie za cel zmniejszenie o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych do 2020 r. Jego osiągnięcie oznacza dla naszego kraju nie więcej niż 2000 zabitych rocznie. Polska w Narodowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NPBRD) na lata 2013-2020, poza celem europejskim, dąży do tego, aby liczba ciężko rannych spadła poniżej 6900 osób. Narodowy Program określa też kierunki działań priorytetowych, których realizacja zagwarantuje trwałą poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Podzielono je na 5 filarów: bezpieczny człowiek, bezpieczne drogi, bezpieczna prędkość, bezpieczny pojazd oraz ratownictwo medyczne i opieka powypadkowa. Drugi rok wdrażania NPBRD nie przyniósł oczekiwanych rezultatów – co prawda liczba zabitych spadła o 4,5 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym, jednak o 0,2 proc wzrosła  liczba ciężko rannych. Wśród innych działań podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego było także np. wzmacnianie sytemu zarządzania bezpieczeństwem, rozbudowa i poprawa stanu dróg, kampanie społeczne i projekty edukacyjno-informacyjne, a także rozwój badań naukowych w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dokument wpłynął do Sejmu 4 maja 2015 r. 13 maja br. został skierowany do Komisji Infrastruktury. Komisja rozpatrzyła dokument na posiedzeniu 11 czerwca 2015 r. i wnosi o jego przyjęcie.

(Źródło: Sejm RP)