Cała treść

Nowoczesne zarządzanie drogami

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy wdrożył elektroniczny system ewidencji dróg. Zdecydowanie ułatwił on zarządzanie ponad 1700-kilometrową siecią dróg. Książki dróg zastąpiły pliki, na drogach zamontowano bramownice z kamer i stacje meteorologiczne, a sprzęt zimowego utrzymania wyposażony został w czujniki posypu i pracy pługa.
W dniach 13-14 października na konferencji w Łysomicach pod Toruniem specjaliści z branży inteligentnych systemów transportu,  zarządcy dróg, przedstawiciele jednostek samorządowych, policji oraz inspekcji transportu drogowego na przykładzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy analizować będą wdrażanie nowoczesnych technologii poprawiających bezpieczeństwo oraz skuteczność zarządzania siecią drogową.
Bezpośrednim celem kujawsko-pomorskiego projektu było usprawnienie zarządzania drogami województwa. Osiągnięto go  poprzez wdrożenie nowoczesnych systemów teleinformatycznych, wykorzystujących najnowsze technologie pozyskiwania,  przetwarzania i przesyłania danych. W ten sposób Zarząd Dróg Wojewódzkich zapewnia  mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz użytkownikom dróg wojewódzkich lepszą dostępność do informacji w zakresie infrastruktury drogowej oraz warunków komunikacyjnych.
”Na wojewódzkich drogach w newralgicznych punktach zainstalowaliśmy ponad 40 kamer” – mówi zastępca dyrektora ZDW w Bydgoszczy, Sebastian Borowiak. ”Pokazują one aktualną sytuację na drogach na ważnych skrzyżowaniach lub podjazdach. W regionie zamontowano też  9 stacji meteorologicznych. Na podstawie wyników z tych urządzeń są podejmowane na przykład decyzje związane z zimowym utrzymaniem dróg. Z punktu widzenia zarządcy równie istotne było nadanie elektronicznej formy wszystkim istotnym informacjom wykorzystywanym w trakcie zarządzania drogami.”
W ramach systemu w Cierpicach przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 15 z drogą wojewódzką nr 250 oraz w Służewie na skrzyżowaniu DW nr 250 z DW nr 266 zamontowane zostały 4  tablice ze znakami VMS (zmiennej treści), które mają informować kierowców o ewentualnych zagrożeniach, zmianach w organizacji ruchu oraz pogodzie. W projekcie uwzględniono DW nr 250 ze względu na częste tymczasowe zamknięcia drogi w czasie ćwiczeń artyleryjskich na pobliskim poligonie. Wówczas trasa pomiędzy Cierpicami i Służewem  jest nieprzejezdna, a kierowcy korzystają z objazdów. W przypadku części urządzeń konieczne jest jeszcze sfinalizowanie prac przez dostawcę energii.
Zmieniła się też kontrola zimowego utrzymania dróg, która zlecana jest firmom zewnętrznym.  W ramach nowego systemu ewidencji  zakupiono  80 nowych nadajników GPS oraz czujników posypu i czujników pługa. Dodatkowo część pojazdów została wyposażana w wideorejestratory. To pozwoli na bardzo szybkie i precyzyjne określanie stanu drogi, warunków przejezdności. Ostatni  sezon zimowy pozwalał już konfigurować i testować pracę urządzeń.
Nowy system oznacza zmiany w zarządzaniu drogami. Na serwerach dostępne są wszystkie informacje o stanie prawnym dróg wojewódzkich, aktualnych zajęciach pasa drogowego, objazdach, stanie nawierzchni, stanie obiektów mostowych,  wszystkich bieżących pracach utrzymaniowych, organizacji ruchu, wykonanych wcześniej modernizacjach i remontach.  Konieczność sprawdzenia danych ogranicza się do odnalezienia właściwych plików z dowolnego komputera podłączonego do systemu.
Wszystkie informacje związane z monitorowaniem stanu dróg są wprowadzane do systemu już w czasie objazdów dróg. Drogomistrzowie dzięki mobilnym urządzeniom do pracy w terenie, gdy tylko zauważą usterkę lub zagrożenie wprowadzą ją do systemu. W efekcie także kierowcy będą informowani dzięki interaktywnym mapom o stanie nawierzchni, wypadkach wpływających na przejezdność drogi oraz innych zagrożeniach, na przykład rozlanym oleju, uszkodzonej nawierzchni itp.
Budowa nowego systemu kosztowała  10 mln złotych. Wykonawcą inwestycji było konsorcjum Geopolis Polska oraz MCX Telecom, które złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Projekt w liczbach
 • GPS (akcja Zima) – 80 szt.
 • Czujniki pługa – 80 szt.
 • Czujniki posypu  – 80 szt.
 • Kamery IP – 40 szt.
 • Kamery obrotowe – 2 szt.
 • Stacje pogodowe – 9 szt.
 • Znaki zmiennej treści – 4 szt.
 • Rejestratory video – 12 szt.
 • GPS (osobowe) – 50 szt.
Moduły systemu
 • system referencyjny z fotorejestracji (prezentuje osie dróg, dokładny pikietaż, pozwala lokalizować bardzo precyzyjnie każde zdarzenie na drodze);
 • obiekty inżynierskie (umożliwia tworzenie dokumentów dotyczących stanu mostów, wiaduktów,  przepustów i tuneli oraz  ich aktualizacje );
 • organizacja ruchu (gromadzi wszystkie informacje związane z aktualnym oznakowaniem dróg);
 • infrastruktura drogowa (gromadzi informacje o wszystkich obiektach znajdujących się w pasie drogowym, także  uzbrojeniu podziemnym);
 • prace budowlane (umożliwia zarządzanie inwestycjami oraz gromadzi wszystkie informacje związane z budową od dokumentacji projektowej po protokoły odbioru);
 • dziennik objazdów (pozwala rejestrować także z urządzeń mobilnych wszystkie uwagi, usterki zauważone przez drogomistrzów w trakcie objazdów);
 • natężenie ruchu drogowego (prezentuje m.in.  aktualne dane o natężenie ruchu, dzięki współpracy z 7 stacjami pomiaru natężenia ruchu);
 • utrudnienia drogowe i zimowe (uniwersalny moduł udostępniony także kierowcom gromadzący informacje o utrudnieniach stanie nawierzchni zimą. Każdy może również korzystać );
 • częścią systemu jest także obraz pasa drogowego wykony w formie cyfrowych zdjęć wykonanych z 6 kamer tworzących pojedynczy obraz sferyczny.

(Źródło: Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy)