Cała treść

CUPT ogłasza pierwsze konkursy w ramach sektora transport PO IiŚ 2014-2020

Centrum Unijnych Projektów Transportowych ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4. 1 i działania 4.2 PO IiŚ 2014-2020.
Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w terminie 1 grudnia 2015 roku – 29 kwietnia 2016 roku.
Działanie 4.1 – Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.
Dofinansowaniu podlegają projekty przyczyniające się w największym stopniu do poprawy dostępności miast w sieci TEN-T oraz zmniejszenia zatłoczenia i ograniczeń przepustowości infrastruktury drogowej w miastach, które korzystnie wpłyną na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w miastach i jego wpływ na środowisko, a także inwestycji przyczyniających się do integracji systemu transportowego.
Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu w ramach działania 4.1 zostały określone w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020.
Działanie obejmuje następujące typy projektów: budowa, przebudowa dróg krajowych w TEN-T w miastach na prawach powiatu, w tym tras wylotowych (z możliwością uwzględnienia inwestycji z zakresu BRD – inżynieria, ITS).
Działanie 4.2 – Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.
Dofinansowaniu podlegają projekty przyczyniające się w największym stopniu do poprawy dostępności miast położonych poza podstawową siecią drogową oraz zmniejszenia zatłoczenia i ograniczeń przepustowości infrastruktury drogowej w miastach, które korzystnie wpłyną na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w miastach i jego wpływ na środowisko, a także inwestycji przyczyniających się do integracji systemu transportowego. Priorytetem będzie realizacja projektów dotyczących inwestycji na ciągach drogowych łączących się z TEN-T.
Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu w ramach działania 4.2 zostały określone w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Działanie obejmuje następujące typy projektów: budowa, przebudowa dróg krajowych poza TEN-T w miastach na prawach powiatu, w tym tras wylotowych (z możliwością uwzględnienia inwestycji z zakresu BRD – inżynieria, ITS).
Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

(Źródło: CUPT)