Cała treść

Unia zainwestuje kolejne 7,6 mld euro w najważniejsze projekty w dziedzinie transportu

Komisja ogłasza drugie zaproszenie do składania wniosków w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. Można się ubiegać o dofinansowanie projektów transportowych z puli przekraczającej 7,6 mld euro. Dla krajów kwalifikujących się do wsparcia z Funduszu Spójności zarezerwowano 6,5 mld euro.
Z początkiem drugiego roku kadencji Komisji Junckera, Komisja Europejska podejmuje dziś kolejne działania stymulujące inwestycje w Europie, ogłaszając drugie zaproszenie do składania wniosków w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, w którym przewidziano nakłady na najważniejsze projekty w dziedzinie transportu o wartości ponad 7,6 mld euro. Na projekty w państwach UE spełniających wymogi pomocy z unijnego Funduszu Spójności[1] odłożono pulę 6,5 mld euro. Celem jest dalsza integracja tych krajów z rynkiem wewnętrznym. Obok przedstawionego przez Komisję w listopadzie 2014 r. planu inwestycyjnego, a w szczególności Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), „Łącząc Europę” ma służyć zapełnianiu luki inwestycyjnej w Europie, aby pobudzić wzrost gospodarki i tworzenie miejsc pracy, co przewodniczący Jean-Claude Juncker uznaje za priorytet.
Wiceprzewodniczący Jyrki Katainen, odpowiedzialny za miejsca pracy, wzrost, inwestycje i konkurencyjność, stwierdził: Optymalne wykorzystanie instrumentu „Łącząc Europę” stanowi integralną część naszego planu inwestycyjnego dla Europy. Infrastruktura transportu wymaga pilnych inwestycji, a więc zapowiedziane dziś przeznaczenie kolejnych 7,6 mld euro na najważniejsze projekty w tej dziedzinie powinno ucieszyć wszystkich zainteresowanych. Wszystkich ewentualnych wnioskodawców zachęcam do korzystania z usług Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego, co pozwoli im doszlifować wnioski przed ich złożeniem za pomocą portalu projektów inwestycyjnych, który uruchomimy już w styczniu.
Jak podkreśla Komisarz UE ds. transportu, Violeta Bulc – Sprawny, inteligentny i zrównoważony transport ma żywotne znaczenie dla konkurencyjności Europy. Nowe zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie w ramach „Łącząc Europę” nie ogranicza się do transportu wodnego i kolejowego; oczekujemy projektów, które przyczynią się do tworzenia miejsc pracy i pobudzą wzrost gospodarczy. Skoncentrowanie pomocy na krajach korzystających z Funduszu Spójności dowodzi, jak bardzo zależy nam na łączeniu systemów transportu w całej Unii, aby przyspieszyć pogłębienie rynku wewnętrznego, co jest równie istotnym priorytetem Komisji.
Mając na uwadze osiągnięcie synergii z dalszymi priorytetami Komisji – np. z pogłębianiem jednolitego rynku cyfrowego – tegoroczne zaproszenie ma być nastawione szczególnie na innowacyjne usługi transportowe. Z koperty ogólnej (1,1 mld euro dostępne dla wszystkich państw UE-28) finansowane będą projekty inteligentnych systemów transportowych oraz europejskich systemów zarządzania ruchem, np. kolejowym (ERTMS), lotniczym (SESAR) i śródlądowym (usługi informacji rzecznej znane pn. RIS). Koperta „spójnościowa” (6,5 mld euro dostępne dla 15 państw UE) ma się przyczynić do realizacji projektów infrastrukturalnych związanych ze zrównoważonymi rodzajami transportu, np. koleją lub żeglugą śródlądową. Są one nieodzowne w perspektywie komisyjnego priorytetu, jakim jest dążenie do unii energetycznej z przyszłościową polityką przeciwdziałania zmianie klimatu.
Pomoc w formie współfinansowania ze środków unijnych będzie udzielana w drodze procedury konkurencyjnej polegającej na dogłębnej ocenie i ścisłej selekcji. Termin składania wniosków upływa 16 lutego 2016 r. Wybrane projekty zostaną ogłoszone najpóźniej latem 2016 r.

(Źródło: Komisja Europejska)