Cała treść

Unijna tabela wyników – poprawa w sektorze transportu państw członkowskich

Komisja Europejska opublikowała drugie wydanie tzw. tabeli wyników UE w dziedzinie transportu, która porównuje postępy państw członkowskich w 29 kategoriach transportowych. Celem jest wskazanie obszarów wymagających priorytetowych inwestycji i działań, aby w ten sposób pomóc państwom członkowskim w ulepszeniu ich krajowych systemów transportowych. Bardziej zrównoważony i efektywny transport w Europie przyczyni się do utworzenia unii energetycznej z przyszłościową polityką przeciwdziałania zmianie klimatu i do pogłębienia rynku wewnętrznego – oba działania są priorytetami Komisji Europejskiej.
Komisarz UE ds. transportu Violeta Bulc powiedziała: „Tegoroczna tabela wyników pokazuje, jak dynamiczny jest europejski sektor transportowy. Cieszę się z widocznych postępów w porównaniu z ubiegłym rokiem, np. pod względem jakości infrastruktury i stopnia otwarcia rynków kolejowych przewozów towarowych. Przedstawione liczby pokazują również, co jeszcze należy zrobić, aby stworzyć miejsca pracy w sektorze transportowym lub poprawić jego zrównoważony charakter”.
Tabela zawiera dane pochodzące z różnych źródeł publicznych (np. z Eurostatu, Europejskiej Agencji Środowiska czy Światowego Forum Ekonomicznego). Po publikacji w 2014 r. pierwszej tabeli Komisja dopracowała wskaźniki i poprawiła prezentację wizualną tabeli. Począwszy od tegorocznej edycji można śledzić postępy państw członkowskich z biegiem czasu. Zasadniczo państwa członkowskie poczyniły znaczne postępy w porównaniu z wynikami pierwszej edycji tabeli.
Na pierwszym miejscu w tym roku plasuje się Holandia z najlepszymi wynikami w 16 kategoriach, a za nią znajdują się Szwecja, Finlandia, Wielka Brytania i Dania.
W Polsce, rynki kolejowe zarówno dla transportu towarowego i pasażerskiego wykazują wysoki poziom otwarcia. Zwiększył się także stopień konkurencji. Jednak Polska jest jednym z krajów o najwyższej liczbie toczących się spraw sądowych w zakresie naruszenia prawa UE w odniesieniu do wszystkich rodzajów transportu. Udział pracowników w dużych przedsiębiorstwach wzrósł do 7%, podczas gdy średnia w UE wynosi 8%.
Oceny jakości infrastruktury transportowej w Polsce są bardziej pozytywne dla wszystkich rodzajów transportu. Jednak w porównaniu do całej UE, jest jeszcze wiele do poprawienia. Transeuropejska sieć dróg śródlądowych w Polsce jest już w 100% ukończona. Polsce udało się także zmniejszyć średni czas importu i eksportu drogą morską z 15,5 do 14,5 dni.
Polska ma 62 % udział elektrycznych dróg kolejowych, a także większy od przeciętnego, unijnego udział energii odnawialnych w zużyciu paliwa. Poziom wykorzystanie paliw alternatywnych w nowych samochodach osobowych jest nadal niski, ale wykazuje pozytywną tendencję. Zagęszczenie ruchu drogowego jest niskie w porównaniu z resztą UE. Prywatne inwestycje w badania i rozwój transportu są niższe niż średnia w UE.
Konsumenci w Polsce są raczej zadowoleni z komunikacji miejskiej oraz stanu powietrza, ale zadowolenie z transportu kolejowego jest najniższe w UE. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo na drogach, Polska poczyniła pewne postępy, ale nadal odnotowuje się większą liczbę śmiertelnych ofiar wypadków drogowych niż średnia w UE. Poziom bezpieczeństwa kolejowego poprawił się od czasu publikacji pierwszej tabeli. Liczba kobiet zatrudnionych w sektorze transportu w Polsce jest nieco poniżej średniej UE.
Szczegółowe informacje na temat Polski znajdują się tutaj.
Tabelę wyników można przeszukiwać według kraju lub jednego z następujących tematów:

  • rynek wewnętrzny (w tym wskaźniki dotyczące otwarcia rynku przewozów kolejowych, toczących się spraw sądowych w związku z naruszeniem prawa UE i tempa transpozycji do prawa krajowego unijnych dyrektyw w sprawie transportu);
  • inwestycje i infrastruktura (w tym jakość infrastruktury różnych rodzajów transportu oraz odsetek ukończenia transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T);
  • unia energetyczna i innowacje (w tym udział energii odnawialnej w zużyciu paliw w transporcie, nowe samochody napędzane paliwami alternatywnymi i czas spędzony przez kierowców w korkach);
  • ludzie (w tym bezpieczeństwo drogowe i kolejowe, liczba kobiet zatrudnionych w sektorze transportu i zadowolenie konsumentów z różnych środków transportu).

(Źródło: KE)