Cała treść

Ministerstwo Rozwoju zaproponowało Plan działań na rzecz zwiększenia efektywności i przyspieszenia realizacji programów operacyjnych UE

Zwiększenie efektywności i przyspieszenie realizacji programów finansowanych z pieniędzy unijnych na lata 2014-2020 jest celem zespołu złożonego z przedstawicieli instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy europejskich na poziomie krajowym i regionalnym. Jego pierwsze, nieformalne posiedzenie odbyło się 15 stycznia 2016 r. w Ministerstwie Rozwoju.
Z nową perspektywą finansową wiążą się nowe uwarunkowania prawne, nowe cele i wyzwania, określone w dokumentach europejskich oraz identyfikowane i definiowane na poziomie państw członkowskich. Wiceminister Jerzy Kwieciński zauważył, że rząd rozpoczyna nowy etap w krajowym podejściu do rozwoju.
“Dzisiejsze spotkanie rozpoczyna ścisłą współpracę naszych resortów i regionów nad właściwym ukierunkowaniem inwestowania środków europejskich “– powiedział.
W najbliższych latach zarówno krajowe, jak i regionalne programy operacyjne będą istotnym narzędziem realizacji celów rozwojowych.
“Dlatego kluczowa jest efektywność. Oznacza to nie tylko terminowe i pełne wykorzystanie dostępnych środków, ale przede wszystkim zainwestowanie ich w sposób dający podstawę do trwałego, długofalowego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski “– podkreślił wiceminister Kwieciński.
W oparciu o diagnozę aktualnego stanu wdrażania nowej puli funduszy, Ministerstwo Rozwoju zaproponowało Plan działań na rzecz zwiększenia efektywności i przyspieszenia realizacji programów operacyjnych w ramach Umowy Partnerstwa 2014-2020. Podczas spotkania dyskutowano nad założeniami i celami dokumentu, a także propozycjami konkretnych rozwiązań. Po uwzględnieniu, wypracowanych przez zespół, uwag i wniosków zostanie on skierowany pod obrady rządu.

(Źródło: Ministerstwo Rozwoju)