Cała treść

W kierunku Paktu Amsterdamskiego

25 stycznia br. odbyło posiedzenie poświęcone wdrożeniu Agendy Miejskiej UE. Przedsięwzięcie wspólnie zorganizowały: Komisja Rozwoju Regionalnego i Polityki Spójności (COTER) w Komitecie Regionów oraz Komisja Rozwoju Regionalnego (REGI) w Parlamencie Europejskim. W posiedzeniu wziął udział m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik.

Agenda miejska UE

Szacuje się, że obecnie około 72 proc. europejczyków żyje i pracuje w miastach lub obszarach metropolitarnych. Są to centra życia gospodarczego, kulturalnego, społecznego. Stanowią główną siłę napędową rozwoju regionów. Jednak nie są też pozbawione problemów – natury społecznej (wykluczenie, bezrobocie) czy ekologicznej (skażenie środowiska czy hałas). I one właśnie stały się podstawą przeprowadzenia konsultacji publicznych przez Komisje Europejską na temat agendy miejskiej. Jej zadaniem jest wzmocnienie i zharmonizowanie wymiaru miejskiego unijnych polityk.

Tematy agendy

Jest ich 12. Priorytetami są: miejsca pracy i umiejętności w lokalnej gospodarce, ubóstwo miejskie, mieszkalnictwo, integracja migrantów i uchodźców, zrównoważone użytkowanie gruntów i rozwiązania oparte na środowisku naturalnym, gospodarka o obiegu zamkniętym, przystosowanie do zmian klimatycznych, jakość powietrza, przemiany energetyczne, mobilność miejska, cyfryzacja oraz innowacyjne i odpowiedzialne zamówienia publiczne.

4 z 12 tematów

Komisja już rozpoczęła tworzenie tzw. partnerstw w obszarze mieszkalnictwa, integracji migrantów i uchodźców, ubóstwa miejskiego i jakości powietrza. W każde z partnerstw włączone będą miasta. 30 maja br. zaplanowano przyjęcie Paktu z Amsterdamu, który będzie zawierał ramy operacyjne agendy miejskiej UE i odniesie się szeroko do jej celów.

Sprawy miast

Uczestnicy dyskutowali nad potencjałem rozwojowym zintegrowanej Agendy Miejskiej, zagadnieniami mobilności w miastach oraz zapoznali się m.in. z przykładem zrównoważonego użytkowania gruntów  w Sztokholmie. Poruszyli również kwestie związane z sytuacja mieszkaniową, ubóstwem miejskim, a także migracją i uchodźcami.

Szczegółowe informacje na temat spotkania znajdują się tutaj.

(Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)