Cała treść

Nabór projektów infrastruktury drogowej w ramach Interreg Polska-Słowacja

Niemal 30 mln zł wynosi pula konkursu z Programu Interreg Polska-Słowacja, na inwestycje w rozwój transgranicznego transportu, poprzez tworzenie nowych i modernizację istniejących połączeń drogowych. Od 26 stycznia do 31 maja br. można składać wnioski o dofinansowanie projektów.
Wnioskodawcami mogą być m.in. organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia, jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych, Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Szczegółową listę kwalifikujących się wnioskodawców zawiera załącznik do Podręcznika beneficjenta.
Dotacje otrzymają tylko te projekty, które umożliwią połączenie drugorzędnych i trzeciorzędnych węzłów do sieci TEN–T (Transeuropejska Sieć Transportowa) i wzmocnią współpracę transgraniczną. Niezbędne jest udowodnienie transgranicznego charakteru inwestycji oraz stworzenie lub poprawa połączenia z siecią TEN-T. Maksymalna wartość dofinansowania jednego projektu to 6 mln euro. Inwestycje muszą zostać zakończone do 31 maja 2018 r.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne są na stronie internetowej programu oraz na portalu Fundusze Europejskie.

(Źródło: MR)