Cała treść

Budowa Via Carpathia w Polsce

Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju – wiceministrowie Adam Hamryszczak i Witold Słowik wzięli udział w konferencji, podczas której rozmawiano o budowie polskich odcinków dróg należących do europejskiego szlaku Via Carpathia, biegnącego pomiędzy Europą Północną a Bałkanami i Grecją.
“Dzisiejsze spotkanie jest kolejną okazją do zacieśniania współpracy krajów i regionów, które łączą wspólne cele rozwojowe. Mamy szansę wspólnie wypracować rozwiązania, które będą sprzyjać lepszemu funkcjonowaniu obszaru od Bałtyku po Adriatyk. Cele które sobie stawiamy, poprawią jakość życia jego mieszkańców” – powiedział wiceminister Adam Hamryszczak.
“Myśląc o sfinansowaniu drogi S19 na odcinku Rzeszów – Barwinek należy rozważyć zarówno źródło krajowe – Program Infrastruktura i Środowisko, ale także instrument Łącząc Europę” – podkreślił wiceminister Hamryszczak.
Najbliższy nabór wniosków Komisja Europejska ogłosi pod koniec 2016 r.
“Powinniśmy też kontynuować prace nad przygotowaniem Strategii Karpackiej” – dodał.
Wiceminister Witold Słowik przypomniał, że odcinek Lublin-Rzeszów ma zapewnione finansowanie (Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020) i na kilku pododcinkach jest już budowany.
“Jeśli chodzi o odcinek Rzeszów – Barwinek (granica państwa) w ramach programu Infrastruktura i Środowisko nie zapewniono finansowania. Jednak uznaliśmy, że ten długi odcinek obejmujący ok. 90 km można podzielić na etapy. Dokładamy maksimum starań, aby znaleźć możliwość finansowania pierwszego odcinka, obejmującego wylot z Rzeszowa na południe” – powiedział wiceminister Słowik.
Oprócz finansowania samej budowy Via Carpathia, ważna jest także poprawa jakości dróg w jego otoczeniu. Dlatego dodatkowym wsparciem dla funkcjonowania szlaku będzie rozwój i modernizacja dróg lokalnych i regionalnych w jego bezpośrednim otoczeniu. Dla części z nich źródłem finansowania, jeśli chodzi o fundusze unijne, mogą być programy współpracy transgranicznej.

***

Utworzenie Via Carpathii to inicjatywa polskiego rządu. W 2006 r. Polska, Litwa, Słowacja i Węgry podpisały Deklarację Łańcucką. W ten sposób formalnie utworzono szlak, w który zaangażowały się kolejne kraje: Bułgaria, Rumunia i Grecja. W 2009 r. Polska zaproponowała włączenie drogi S19 Via Carpathia na całej długości do sieci bazowej TEN-T. W 2010 r. inicjatywę tę poparły wszystkie państwa Grupy Wyszehradzkiej. W efekcie do sieci włączono cały fragment szlaku biegnący przez terytorium Polski (z wyjątkiem odcinka Augustów – Korycin), częściowo do sieci bazowej (Rzeszów – Lublin i Suwałki – Budzisko), częściowo – kompleksowej (odc. Rzeszów – Barwinek, Korycin – Białystok – Lublin).
W Polsce Via Carpathia to szlak wiodący odcinkami dróg: S61, DK8, S19 od granicy z Litwą w Budzisku, przez Suwałki, Białystok, Lublin, Rzeszów, Barwinek do granicy ze Słowacją. Wiele odcinków dróg S19 i S61 już powstało, inne są w budowie. Toczą się prace nad koncepcją sfinansowania budowy szlaku na całej jego długości.

(Źródło: MR)