Cała treść

Europejska Usługa Opłaty Elektronicznej (EETS)

Polska jako członek UE, podobnie jak inne państwa członkowskie, jest zobowiązana do wdrożenia przepisów unijnych dotyczących Europejskiej Usługi Opłaty Elektronicznej (EETS), która to usługa ma umożliwić interoperacyjny pobór opłaty od pojazdów, przy użyciu jednego urządzenia pokładowego, jednego konta użytkownika  i jednej umowy.
Dzięki usłudze EETS ma zostać uproszczony pobór opłat na drogach krajów Unii Europejskiej, na których pobierane są opłaty w formie elektronicznej. Usługa ma mieć charakter fakultatywny i uzupełniający w stosunku do opłaty elektronicznej pobieranej na drogach zarządzanych przez GDDKiA. Przychody uzyskane przez GDDKiA z tytułu opłat uiszczonych przez dostawców EETS, z którymi GDDKiA jako podmiot pobierający opłaty zawrze umowy dotyczące świadczenia usługi EETS, będą wpływać na konto Krajowego Funduszu Drogowego.
Nowe regulacje będą stosowane wyłącznie na obszarach, na których istnieją systemy poboru opłat w formie elektronicznej. Obecnie na terytorium Polski są to drogi zarządzane wyłącznie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, na których pobiera się opłatę elektroniczną w ramach systemu viaTOLL.
Warunki wdrożenia usługi EETS określone zostały w przepisach Dyrektywy 2004/52/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznych opłat drogowych we Wspólnocie oraz Decyzji 2009/750/WE Komisji Europejskiej z dnia 6 października 2009 r. w sprawie definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej oraz jej elementów technicznych.
Obecnie projekt nowelizacji wdrażającej do polskiego prawa przepisy wynikające z Decyzji EETS jest przedmiotem prac Sejmu.

(Źródło: www.viatoll.pl)