Cała treść

KSZR na sieci TEN-T z szansą na dofinansowanie

GDDKiA złożyła wniosek aplikacyjny, w celu uzyskania współfinansowania ze środków europejskich w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF), dla I etapu projektu Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T.
Etap I KSZRD na sieci TEN-T w latach 2016-2020 obejmie sieć dróg o długości 1100 km, a jego wartość wyniesie 649 mln zł (144,9 mln euro), w tym wnioskowane współfinansowanie CEF to 123,2 mln euro.
Ostateczna wartość przyznanego dofinansowania zależeć będzie od kilku czynników m.in. od tego czy KE zwiększy obecną alokację (100 mln Euro) w priorytecie ITS for Roads, od tego czy będą złożone projekty przez inne kraje kohezyjne w ramach przedmiotowego priorytetu a także od oceny jaką otrzyma w wyniku weryfikacji zgłaszany przez GDDKiA projekt.
Projekt Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T (KSZRD na sieci TEN-T) to przedsięwzięcie, które pozwoli na wdrożenie usług inteligentnych systemów transportowych (ITS) na kluczowych drogach w Polsce. KSZR pozwoli dostarczać użytkownikom dróg pełną, bieżącą informację o warunkach podróży z możliwością skutecznego reagowania na wszelkie pojawiające się utrudnienia zagrażające komfortowi i bezpieczeństwu podróży. Złożenie wniosku aplikacyjnego do CEF umożliwi pozyskanie współfinansowania z środków europejskich dla realizacji Etapu I projektu, stanowiącego samodzielne, w pełni funkcjonalne rozwiązanie.
I etap KSZRD na sieci TEN-T pozwoli wyposażyć drogi w urządzenia ITS. Będą to m.in.:

  • znaki zmiennej treści LED z piktogramami, umieszczone nad jezdnią, pozwalające na wyświetlenie tekstu wraz z grafiką (informacje o utrudnieniach, zdarzeniach drogowych itp.),
  • pryzmatyczne znaki przeddrogowskazowe  do zarządzania objazdami, do montażu na autostradach i drogach ekspresowych, pozwalające na przekazanie informacji o objazdach,
  • urządzenia monitoringu wizyjnego (np. kamery wideo detekcji zdarzeń z kartami detekcji zdarzeń, kamery wideo szybkoobrotowe),
  • stacje pogodowe pozyskujące szeroki zakres danych meteorologicznych,
  • moduły nadające automatyczne komunikaty radiowe CB,
  • sygnalizatory sygnalizacji świetlnej LED.

II etap objęcia KSZR sieć TEN-T dotyczył będzie 2 tys. km dróg i będzie kosztował ok. 800 mln zł jednak obecnie nie ma potwierdzonych źródeł finansowania dla tego etapu.

(Źródło: GDDKiA)