Cała treść

Integracja baz danych o wypadkach drogowych do końca 2018 r.

Ujednolicenie i poprawę jakości zbierania danych dotyczących wypadków drogowych zakłada inicjatywa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. W ramach projektu usprawnione zostanie przetwarzanie danych o wypadkach i ich skutkach oraz nastąpi integracja baz danych o wypadkach drogowych i utworzona jednolita baza danych o BRD,  z dostępem dla instytucji uprawnionych do ich przetwarzania. To działanie jest efektem ustaleń kontroli Najwyższej Izby Kontroli ws. gromadzenia i wykorzystywania danych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego,  zaprezentowanych podczas konferencji „Bezpieczny transport w Polsce”.  Konferencja została zorganizowana 18 lutego 2016 r. przez Najwyższą Izbę Kontroli,  Inicjatywę Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce oraz Bank Światowy.
Uczestniczący w konferencji sekretarz stanu w MIB Kazimierz Smoliński podkreślił, że stan bezpieczeństwa na polskich drogach od wielu lat ulega widocznej poprawie.
Pomimo tych korzystnych trendów sytuacja jest jednak daleka od satysfakcjonującej, a dane statystyczne powinny nadal wzbudzać niepokój i mobilizować do dalszych działań poprawiających bezpieczeństwo na naszych drogach – podkreślił K. Smoliński.
Wiceminister zwrócił uwagę na to, że poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach może być osiągnięta dzięki kontynuowaniu realizacji programów budowy i modernizacji dróg, usprawnieniu systemu szkolenia kierowców i dopuszczania pojazdów do ruchu drogowego, poprawie realizacji zadań przez organy zarządzające ruchem drogowym. Na rozwiązanie problemów związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego i kosztów społecznych, rozumianych również jako troskę o poprawę naturalnego środowiska, trzeba spojrzeć przez pryzmat całego systemu transportowego, obejmującego obok transportu drogowego także transport kolejowy. Transport kolejowy jest gałęzią bezpieczniejszą  niż komunikacja odbywająca się na drogach. Ważne jest więc również rozwijanie transportu zrównoważonego i intermodalnego.
Minister Infrastruktury i Budownictwa poinformował NIK, że przekazał Ministerstwu Cyfryzacji propozycję projektu ujednolicenia i poprawy jakości zbierania danych dotyczących wypadków drogowych. Określono także harmonogram jego realizacji. W pierwszej połowie 2016 r. przeprowadzone zostaną uzgodnienia międzyresortowe w celu wypracowania szczegółowych założeń projektu. Z kolei wdrożenie projektu zaplanowano na lata 2017-2018 w dwóch etapach. Etap I to poprawa jakości zbierania i przetwarzania danych o wypadkach i ich skutkach oraz etap II – integracja baz danych o wypadkach drogowych i utworzenie jednolitej bazy o BRD z dostępem do bazy instytucji uprawnionych do przetwarzania zebranych danych.

(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)