Cała treść

Polsko-czeskie rozmowy o transporcie

Polsko-czeska współpraca, zarówno dwustronna, jak i na forum Grupy Wyszehradzkiej, budowa odcinków przygranicznych dróg ekspresowych S3-R11 oraz poprawa infrastruktury połączeń kolejowych linii E59 i E65 wchodzących w skład korytarza transportowego „Bałtyk – Adriatyk” to główne tematy rozmów, w których wzięli udział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk i minister transportu Republiki Czeskiej Dan T’ok.
Podczas spotkania, które odbyło się 22 lutego 2016 r. w Kamiennej Górze, strona polska wyraziła zainteresowanie równoległą realizacją inwestycji odcinków dróg ekspresowych S3 i R11 po obu stronach granicy.
Budowa odcinków przygranicznych dróg ekspresowych S3 i R11 stanowi jedno z kluczowych zadań infrastrukturalnych w relacjach pomiędzy Polską i Republiką Czeską. Inwestycja ta jest bardzo oczekiwana nie tylko na poziomie Unii Europejskiej, ale przede wszystkim przez obywateli regionów przygranicznych obu państw – powiedział minister Andrzej Adamczyk.
Inwestycja ta pozwoli na udrożnienie jednego z głównych tranzytowych szlaków drogowych łączących oba kraje na osi północ – południe, co wiąże się także z poprawą dostępności transportowej polskich portów morskich dla czeskich kontrahentów. Strona polska wyraziła nadzieję, że prace budowlane na tych odcinkach rozpoczną się w ciągu bieżącej perspektywy finansowej UE 2014-2020 i będą kontynuowane w kolejnych latach. Polska w lutym 2016 r. złożyła wniosek aplikacyjny o dofinansowanie w ramach instrumentu finansowego „Łącząc Europe” (CEF) dla projektów dotyczących budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku Legnica – Lubawka.
Podczas spotkania rozmawiano także o poprawie infrastruktury połączeń kolejowych na liniach E59 i E65, stanowiących element korytarza sieci bazowej TEN-T „Bałtyk – Adriatyk”, w którego realizację zaangażowana jest Polska, Republika Czeska, Słowacja, Austria, Słowenia  i Włochy. Korytarz ten jest jednym z 9 korytarzy sieci bazowej TEN-T, które zostały uznane jako priorytetowe w skali całej Unii Europejskiej. Dofinansowanie inwestycji w perspektywie finansowej UE 2014-2020 na korytarzach przewidziane jest m.in. z instrumentu finansowego CEF.
Wśród tematów poruszanych znalazła się także kwestia koordynacji stanowisk państw Grupy V4 w zakresie kwestii socjalnych w transporcie drogowym oraz pakietu lotniczego. W centrum zainteresowania Polski pozostaje od dłuższego czasu sprawa regulacji wymiaru socjalnego transportu drogowego w porządkach prawnych niektórych państw członkowskich UE (szczególnie Niemiec i Francji), w tym przede wszystkim przepisy nakładające obowiązek stosowania lokalnych stawek płacy minimalnej dla kierowców w transporcie międzynarodowym.
Kolejnym tematem rozmów była polityka poboru opłat za użytkowanie infrastruktury drogowej. Polska jest zainteresowana doświadczeniami strony czeskiej w tym zakresie oraz liczy na możliwość kontynuowania współpracy na poziomie eksperckim.

(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)