Cała treść

Bezpieczeństwo na drogach wojewódzkich

W związku z coraz większą potrzebą stosowania nowoczesnych narzędzi, które umożliwiłyby identyfikowanie zagrożeń uczestnika ruchu na drodze, oszacowanie poziomu oraz ocenę bezpieczeństwa infrastruktury drogowej, na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego opracowana została Metodologia klasyfikacji ryzyka dla wybranych rodzajów wypadków drogowych na drogach wojewódzkich oraz dla obszarów województw i powiatów wraz z dokonaniem klasyfikacji i przedstawieniem wyników na mapach.
Po raz pierwszy w Polsce, prezentowana metodologia klasyfikacji na drogach wojewódzkich została wykonana jednolitą metodą dla wszystkich województw.
Zaproponowana metoda klasyfikacji ryzyka dla województw i powiatów oraz w szczególności odcinków dróg wojewódzkich jest komplementarna z metodą określoną w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie dokonywania klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej (Dz. U. z 2015 poz. 1845).
Udostępnione przez KRBRD materiały zawierają klasyfikację ryzyka zagrożeń wypadkami różnego typu, przedstawioną w sposób tabelaryczny i graficzny (mapy), co pozwala na dokonanie porównania pod względem stopnia zagrożenia pomiędzy poszczególnymi drogami wojewódzkimi, ich odcinkami oraz jednostkami terytorialnymi kraju.
Praca została wykonana w oparciu o dane dotyczące wypadków drogowych i ich skutków (ofiar śmiertelnych i rannych, w tym ciężko rannych) z okresu 3 następujących po sobie lat dla odcinków dróg wojewódzkich (we wszystkich województwach) jak również dla obszarów województw i powiatów – w tym miast na prawach powiatu.
Celem udostępnionych materiałów jest wspomożenie osób i instytucji zarządzających bezpieczeństwem ruchu drogowego, w szczególności na poziomie jednostek samorządu terytorialnego, w procesie usprawniania funkcjonowania infrastruktury drogowej oraz prowadzenia efektywnych i skutecznych działań projektowych. Sekretariat KRBRD wyraża nadzieję, że będzie on także stanowić cenne źródło i inspirację innych prac analitycznych i badawczych w obszarze brd, co znajdzie odzwierciedlenie w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego na polskich drogach. Materiały dostępne są tutaj.

(Źródło: KRBRD)