Cała treść

Kolejne inwestycje na rzecz poprawy BRD

Budowa nowych i poprawa stanu istniejących dróg, działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa spójności komunikacyjnej kraju to cele, których osiągnięcie będzie możliwe dzięki inwestycjom realizowanym między innymi w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (PLMN). Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk zatwierdził kolejne zadania, które będą realizowane przez GDDKiA w 2016 r.
Utrzymanie we właściwym stanie technicznym już istniejącej sieci, a w szczególności poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, w tym tych niechronionych, jest jednym z głównych priorytetów Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa – powiedział minister Andrzej Adamczyk 2 marca 2016 r. na konferencji prasowej zorganizowanej w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.
Pierwsze inwestycje z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach PLMN zostały skierowane do realizacji w styczniu 2016 r. Było to 16 zadań o wartości 35 mln zł. Dziś do listy PLMN zostało dołączonych 276 kolejnych zadań. Limit finansowy dla 292 inwestycji zaplanowanych na 2016 r. został określony na poziomie 300 mln zł.
Dodatkowo, w ramach aktualizowanych corocznie programów inwestycyjnych GDDKiA, czyli:

  • Planu działań na sieci drogowej,
  • Programu redukcji liczby ofiar śmiertelnych,
  • Programu budowy ciągów pieszo-rowerowych,
  • Programu działań na sieci drogowej w zakresie drogowych obiektów inżynierskich,

oprócz obecnie realizowanych inwestycji, uruchomionych zostanie 156 kolejnych zadań finansowanych ze środków budżetowych, do łącznej wartości wydatków 306 mln zł.
Dzisiejsza oraz styczniowa decyzja pozwolą na realizację 448 zadań, takich jak np. przebudowa skrzyżowań, budowa azyli dla pieszych, zatok autobusowych, lewoskrętów, chodników i ciągów pieszo-rowerowych.
Łączne wydatki na zadania poprawiające bezpieczeństwo ruchu na sieci dróg krajowych w 2016 r. wyniosą ponad 600 mln zł.
Cieszę się, że rusza realizacja kolejnych zadań z Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Kierujemy je do wykonania ze świadomością, jak wielką wagę dla mieszkańców mniejszych miejscowości ma zbudowanie np. chodnika czy ronda uspokajającego ruch. Dzięki tym inwestycjom mieszkańcy będą mogli czuć się bezpieczniej – dodał obecny na konferencji prasowej wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit.
W kolejnych latach Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych będzie kontynuowany, trwają analizy nad ustaleniem priorytetów inwestycyjnych w taki sposób, aby najlepiej wykorzystać dostępne środki.
W PLMN zostały ujęte zadania, mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, wymienione w załączniku nr 6 do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).
Wydatki ponoszone na realizację tych zadań określone zostały jako roczne limity oszczędności, w ramach wydatków na duże zadania inwestycyjne. W latach 2016-2023 limit wydatków zaplanowano do poziomu 4,8 mld zł.
Realizacja Programu LMN pozwoli na zmniejszenie liczby odcinków niebezpiecznych, dla których klasa ryzyka została określona jako największa, bardzo duża i duża. Tym samym Program wesprze realizację celów założonych w Narodowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013-2020.
W 2016 r. w ramach rozdzielanej przez MIB rezerwy subwencji ogólnej na zapobieganie technicznej degradacji obiektów mostowych oraz likwidację zagrożeń bezpieczeństwa, spowodowanych złym stanem technicznym tych obiektów, trafi 336 mln zł. Kwota ta pozwoli na dofinansowanie 190 zadań na drogach powiatowych, wojewódzkich i leżących w miastach na prawach powiatu, a także na dofinansowanie przepraw promowych w Świnoujściu.
Kolejnym elementem działań podejmowanych przez MIB na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach jest Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Jego celem jest budowa nowych i poprawa stanu istniejących dróg, zapewnienie spójności komunikacyjnej i poprawa poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu. Na ten cel w 2016 r. zostały zarezerwowane środki w wysokości 800 mln zł, dofinansowanie uzyskało prawie 500 zadań zlokalizowanych na drogach powiatowych i gminnych.
W ramach programów finansowanych przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w 2016 r. zrealizowanych zostanie ponad 1300 zadań na łączną kwotę 1 742 mln zł.

(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)