Cała treść

„PRZYSZŁOŚĆ SYSTEMÓW BILETOWYCH W POLSCE”– relacja z seminarium

IS_IS_P1080213Blisko 40 osób (organizatorzy transportu publicznego, przedsiębiorstwa transportu zbiorowego, a także jednostki administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialne za transport publiczny w Polsce) uczestniczyło w seminarium „PRZYSZŁOŚĆ SYSTEMÓW BILETOWYCH W POLSCE”, które odbyło się 14 czerwca br. w Warszawie. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA oraz Bank Światowy. Partnerami merytorycznymi zostały firmy R&G PLUS oraz Trapeze Poland. Patronat medialny nad wydarzeniem objął portal www.przeglad-its.pl.
Podczas seminarium uczestnicy mieli okazję zapoznać się z wynikami analizy przeprowadzonej przez Zespół Banku Światowego, jak również prezentacją rozwiązań systemów biletowych dostępnych obecnie na rynku polskim (przy współudziale Stowarzyszenia ITS POLSKA) i międzynarodowych dobrych praktyk w zakresie rozwijania interoperacyjnych systemów biletowych.
Tematyka spotkania objęła interoperacyjność automatycznych systemów biletowych (AFC – Automatic Fare Collection) – opcje dla Polski, przegląd systemów biletowych stosowanych w Polsce, ocenę możliwości zwiększenia interoperacyjności systemów AFC w transporcie publicznym pomiędzy różnymi środkami transportu, przewoźnikami i operatorami, propozycje wykorzystania nowych technologii do znaczącego rozwoju zintegrowanych i interoperacyjnych systemów biletowych w środkach transportu zbiorowego, omówienie rekomendacji wypracowanych dla Polski.
Seminarium podzielono na dwie części.
Otwarcia seminarium dokonał Piotr Krukowski – członek Zarządu ITS POLSKA.
Cykl wystąpień zaprezentowanych podczas seminarium rozpoczął Radosław Czapski – koordynator projektów transportowych i infrastrukturalnych w Banku Światowym, który omówił projekt  badawczy Green Urban Transport Solutions, jego cele, zakres, a także osiągnięte rezultaty pracy.
W dalszej części spotkania Michał Wolański – adiunkt w Katedrze Transportu SGH, omówił problem integracji taryfowo – biletowej wIS_IS_P1080193 Polsce. Przedstawił doświadczenia międzynarodowe w tym zakresie oraz rekomendacje dla Polski.
Uczestnicy spotkania mieli także możliwość zapoznać się z aktualną ofertą firm specjalizujących się w systemach biletowych, w kontekście potencjalnej możliwości zastosowania prezentowanych rozwiązań w polskich warunkach.
Ryszard Rojowski z firmy R&G PLUS zaprezentował funkcjonujące w Polsce rozwiązania  w zakresie E-Biletu. Przedstawił również kierunki rozwoju na przykładzie wdrożenia dla ZGK w Świebodzicach, gdzie pasażerowie wsiadający do autobusów płacą za przejazd zbliżając swoją kartę do czytnika. Zrealizowana w ten sposób transakcja zapłaty rejestrowana jest w centralnym module obsługującym autobus i w każdej chwili może zostać zweryfikowana przez kontrolera biletów. W tym rozwiązaniu biletem za przejazd staje się karta płatnicza podróżnego.
Przedstawiciel firmy Trapeze Poland Łukasz Stanisławski przedstawił Projekt ComfoAccess®, będący systemem identyfikacji i rozliczania pasażerów w komunikacji publicznej. ComfoAccess® charakteryzuje się automatyczną walidacją biletu przy wsiadaniu i wysiadaniu (bez udziału pasażera), automatycznym zapisem czasu i przebiegu podróży – bez udziału pasażera, brakiem konieczności kupowania biletu, wystarczy posiadanie karty ComfoAccess.
Ostatnim punktem seminarium było omówienie rekomendacji wypracowanych dla Polski przez zespół Banku Światowego oraz dyskusja i konsultacje z uczestnikami spotkania.
Wnioski płynące z projektu badawczego opracowanego przez Zespół Ekspertów Banku Światowego wskazują, iż poprawa transportu publicznego wymaga rozwiązań zintegrowanych, wykraczających poza poszczególne miasta i środki transportu.
Zmiana status quo w Polsce wymaga natomiast znaczących zmian uregulowań prawnych transportu publicznego, zorientowanych na usuwanie barier integracji.

Prezentacje >>

 

Galeria:

 

IS_IS_P1080223 IS_IS_P1080190 IS_IS_P1080201IS_IS_P1080235IS_IS_P1080180