Cała treść

O Via Carpatia i Rail Baltica na konferencji TEN-T Days 2016 w Rotterdamie

Rozwój transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), ze szczególnym uwzględnieniem budowy korytarzy sieci bazowej i kwestie związane z infrastrukturą kolejową oraz transportem drogowym, były głównymi tematami odbywającej się w dniach 20-21 czerwca 2016 r. w Rotterdamie konferencji “TEN-T Days 2016”. Polskę reprezentowali minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk oraz podsekretarz stanu w MIB Piotr Stomma.
W ramach “TEN-T Days 2016” doszło do spotkań przedstawicieli wszystkich kluczowych podmiotów dążących do stworzenia spójnej i efektywnej sieci transportowej w Europie. Obecni byli m.in. ministrowie ds. transportu państw UE oraz państw sąsiadujących, posłowie do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, koordynatorzy ds. korytarzy TEN-T oraz reprezentanci wszystkich stron zainteresowanych rozwojem tej sieci, w tym inwestorów prywatnych.
Jednym z głównych punktów konferencji była dyskusja ministrów transportu państw UE oraz państw sąsiadujących w kwestii rozszerzenia sieci bazowej i kompleksowej TEN-T na terytorium państw Partnerstwa Wschodniego i Turcji. W trakcie panelu dyskusyjnego minister Adamczyk wyraził poparcie dla rozszerzenia polityki TEN-T na obszar państw Europy Wschodniej.
Rozszerzenie systemu TEN-T na Europę Wschodnią przyczyni się to do promocji europejskich standardów zarówno w zakresie bezpieczeństwa transportu, jak i wysokiej jakości infrastruktury na tym obszarze– zaznaczył minister Andrzej Adamczyk.
W trakcie panelu minister A. Adamczyk podkreślił również znaczenie projektu Via Carpatia dla integracji systemu drogowego państw europejskich na osi północ – południe.
Ministrowie z Polski, Finlandii, Estonii, Litwy i Łotwy przy okazji konferencji podpisali deklarację dotyczącą realizacji projektu kolejowego Rail Baltica. Jest ona wyrazem politycznego poparcia dla realizacji inwestycji kolejowych na tej linii.
Podpisanie deklaracji było również okazją do spotkania ministra Adamczyka z Catherine Trautmann, koordynatorem europejskim korytarza sieci bazowej TEN-T Morze Północne – Bałtyk. Rozmowa dotyczyła m.in. aktualizacji planu prac dla  korytarza oraz realizacji Rail Baltica w Polsce.
W trakcie „TEN-T Days 2016” odbyły się także spotkania bilateralne z przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz Litwy, Ukrainy i Grecji. Ich tematami były m.in. kwestie dotyczące inwestycji na szlaku kolejowym Rail Baltica, projektu Via Carpatia oraz dalsze działania w kierunku uzgodnienia priorytetów współpracy w zakresie transportu.
Minister Adamczyk spotkał się także z komisarz do spraw transportowych Violetą Bulc. Rozmowy dotyczyły zmian w przepisach socjalnych w transporcie  drogowym oraz ich konsekwencji dla funkcjonowania drogowych przewozów transportowych w UE, w kontekście dostępu do poszczególnych rynków. Omówiono też kwestie projektu Via Carpatia oraz planów organizacji konferencji poświęconej korytarzom sieci bazowej TEN-T przebiegającym przez Polskę.

(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)