Cała treść

Zbadano preferencje transportowe pracowników Politechniki Gdańskiej

Pracownicy Katedry Inżynierii Drogowej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska przeprowadzili badania ankietowe wśród pracowników Politechniki Gdańskiej na temat ich zachowań i preferencji transportowych w podróżach do uczelni.
Badanie zostało przeprowadzone na przełomie maja i czerwca. Zaproszenie do wypełnienia ankiety, wraz z linkiem do kwestionariusza, rozesłano do pracowników drogą mailową. W ciągu 3 tygodni trwania ankiety odpowiedzi udzieliło 828 osób, czyli ponad 30% pracowników Politechniki Gdańskiej. Wśród respondentów znaleźli się reprezentanci wszystkich grup, wyróżnionych w badaniu według jednostki, funkcji, stanowiska, wieku i płci.
Zadane pytania dotyczyły zarówno wzorców transportowych (m.in. środków transportu wybieranych w podróżach do uczelni, częstotliwości podróży, czasu jej trwania), jak i preferencji transportowych respondentów. Wyniki ankiety mają dać odpowiedź na pytanie czym, jak często i skąd podróżują pracownicy uczelni oraz jaki jest ich potencjał do zmiany zachowań transportowych.
Wstępna analiza wyników wykazała, że dominującym środkiem transportu w podróżach do uczelni jest samochód osobowy, co obrazuje załączony wykres. Zaobserwowano jednak, że występuje duże zróżnicowanie w zachowaniach transportowych pracowników w zależności od wieku, jednostki, pełnionej funkcji czy stanowiska. Aby możliwe było wyciągnięcie wiarygodnych wniosków, konieczne jest więc rozszerzenie próby do całej społeczności pracowników uczelni. Szczegółowe wyniki ankiety poznamy w październiku bieżącego roku. Podobne badanie zostanie zrealizowane w nadchodzącym semestrze wśród studentów uczelni. Tym samym możliwe będzie uzyskanie pełnego obrazu wzorców transportowych i preferencji całej społeczności akademickiej.
Wiedza na temat zachowań i preferencji transportowych społeczności akademickiej naszej uczelni ma kluczowe znaczenie przy opracowaniu koncepcji oraz projektów obsługi transportowej Politechniki Gdańskiej.

(Źródło: Politechnika Gdańska)