Cała treść

Rada Ministrów przyjęła projekt zmiany ustawy o transporcie kolejowym

Rada Ministrów 19 lipca 2016 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Projektowana nowelizacja dostosowuje prawo polskie do europejskich przepisów dotyczących transportu kolejowego poprzez wdrożenie Dyrektywy 2012/34/UE w sprawie utworzenia jednolitego obszaru kolejowego. W związku ze zmianą znaczenia podstawowych pojęć, takich jak infrastruktura kolejowa, linia kolejowa czy bocznica kolejowa, ustawa będzie stanowić największą zmianę przepisów od 2003 roku, czyli ich wejścia w życie.
Ustawa stwarza warunki do poprawy funkcjonowania przewoźników kolejowych. Projekt przewiduje wyodrębnienie nowej grupy obiektów, tzw. obiektów infrastruktury usługowej,  z określeniem szczególnych zasad udostępniania i pobierania opłat za korzystanie z nich.
Projekt przewiduje także wzmocnienie niezależności i kompetencji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.
W zakresie finansowania infrastruktury kolejowej przewidziano opracowanie programu wieloletniego, który będzie określać zadania dla zarządców infrastruktury (np. standardy jakościowe) oraz wynikającą z tych zadań wysokość środków finansowych przewidzianych na ich realizację. Realizacja programu spowoduje m.in., że zmodernizowane linie nie będą ulegały degradacji, a efekty inwestycji będą rozwijane. Ponadto nie nastąpi wyłączenie z eksploatacji linii niższego rzędu, umożliwiających dojazdy do pracy, szkoły, ośrodków zdrowia itp. mieszkańcom miejscowości oddalonych od aglomeracji miejskich.

 
(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)