Cała treść

Informacja nt. planowanych konkursów w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) w 2016 r.

W związku z planowanym uruchomieniem w październiku 2016 r. 750 mln EUR z budżetu CEF (pula ogólna na nabór wniosków ze wszystkich państw członkowskich UE) Ministerstwo Rozwoju zachęca wszystkie zainteresowane podmioty do udziału w naborze konkursów w ramach CEF.
W tym samym terminie zostaną rozpoczęte nabory wniosków w ramach puli Funduszu Spójności oraz w ramach Rocznego Programu Prac.
Wszystkie wnioski aplikacyjne przed przekazaniem do KE muszą zostać zaakceptowane przez władze danego państwa członkowskiego UE, tj. w przypadku Polski przez Ministerstwo Rozwoju (MR). Wnioski nieposiadające takiej akceptacji nie będą oceniane przez KE.
Obecnie  MR prowadzi preselekcję projektów, dla których wnioski o dofinansowanie będą mogły być złożone w planowanych naborach. Propozycja projektu zidentyfikowanego jako kwalifikującego się do wsparcia ze środków CEF musi obejmować:

  • krótki opis zakresu i celu projektu;
  • planowany harmonogram realizacji projektu;
  • planowany budżet projektu wraz z wyszczególnieniem źródeł finansowania oraz kosztów poszczególnych zadań objętych projektem;
  • wskazanie naboru i priorytetu, w ramach którego wpisuje się proponowane przedsięwzięcie.

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

 
(Źródło: Ministerstwo Rozwoju)