Cała treść

Sejm jednogłośnie za zmianą ustawy o transporcie kolejowym

Na posiedzeniu, które odbyło się 21 października 2016 r., Sejm jednogłośnie przyjął przygotowaną przez Ministerstwo Infrastruktury  Budownictwa nowelizację ustawy o  transporcie kolejowym.  Za ustawą głosowało 431 posłów. Główny cel nowelizacji to dostosowanie polskiego prawa do dyrektywy 2012/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia jednolitego obszaru kolejowego.
Nowelizacja zakłada wyodrębnienie obiektów infrastruktury usługowej – będzie to nowa grupa  obiektów, w stosunku do których stosowane mają być szczególne zasady udostępniania i pobierania opłat za korzystanie z nich. Wprowadzone zostaną także zmiany do obowiązujących zasad udostępniania infrastruktury kolejowej, m.in. umożliwiono szerszej grupie podmiotów zamawianie przejazdu pociągów.
W zakresie finansowania infrastruktury kolejowej nowelizacja przewiduje opracowanie wieloletniego programu utrzymaniowego, który będzie określać zadania dla zarządców infrastruktury i wynikającą z nich wysokość środków finansowych przewidzianych na ich realizację. Efektem takiego programu ma być uniknięcie przedwczesnej degradacji zmodernizowanych linii i  rozwijanie efektów inwestycji.
Według zmienionej ustawy, szefa Urzędu Transportu Kolejowego będzie powoływać premier spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Nowelizacja wprowadza także przepisy, które mają zapewnić niezależność prezesa UTK.
Ponadto projekt zawiera zmiany przepisów, które mają charakter porządkowy oraz doprecyzowujący w zakresie, w jakim przepisy te były powiązane z wdrożeniem prawa unijnego.

 
(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)