Cała treść

Raport ERA w sprawie bezpieczeństwa kolei w Unii Europejskiej

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej opublikowała Raport w sprawie bezpieczeństwa kolei w UE. Raport został opracowany m.in. na podstawie danych przekazanych przez krajowe organy ds. bezpieczeństwa (NSA), krajowe organy dochodzeniowe (NIB) oraz Komisję Europejską.
Krajowe organy bezpieczeństwa, w tym Urząd Transportu Kolejowego, zgromadziły wspólne wskaźniki bezpieczeństwa od przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury. Wskaźniki te zostały poddane analizie porównawczej, której wyniki stanowią fundament zaleceń polityki transportowej na szczeblu Unii Europejskiej.
Jednym z celów Agencji jest promowanie zharmonizowanego podejścia do bezpieczeństwa w ruchu kolejowym, kontrola ryzyka oraz budowa zaufania wśród przedsiębiorstw kolejowych oraz zarządców infrastruktury w całej Unii Europejskiej. Tym samym raport stanowi szczegółową analizę bezpieczeństwa sektora kolejowego w całej Unii, wskazując jednocześnie obszary wymagające podjęcia działań naprawczych.
Raport potwierdza, że kolej jest najbezpieczniejszym środkiem transportu w Europie. Ryzyko wypadków śmiertelnych wśród pasażerów pociągu jest o jedną trzecią niższe niż w transporcie drogowym. Ambitny program poprawy poziomu bezpieczeństwa transportu kolejowego w skali Unii Europejskiej jest pomyślnie realizowany. Agencja przewodzi inicjatywom poprawy poziomu bezpieczeństwa sektora kolejowego.
Przed Unią Europejską stoi wiele wyzwań na drodze do osiągnięcia pozycji światowego lidera bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Poziom bezpieczeństwa w poszczególnych państwach członkowskich różni się znacząco. Istnieje nawet dziesięciokrotna różnica pomiędzy poziomami ryzyka w różnych państw członkowskich.
Według raportu na 1 stycznia 2016 r. w 28 krajach UE, Norwegii i Szwajcarii obowiązywało w sumie 1 485 ważnych certyfikatów bezpieczeństwa (część A i B). Wskazana liczba obejmuje zarówno nowe, przedłużone jak i zmienione certyfikaty bezpieczeństwa, co stanowi wzrost o 19% w porównaniu do roku poprzedniego. Największa liczba ważnych certyfikatów bezpieczeństwa została wydana w Polsce, Republice Czeskiej, Niemczech, Szwecji oraz Włoszech.
Bezpieczeństwo systemu kolejowego wymaga ciągłego zaangażowania wszystkich przedsiębiorstw działających na rynku kolejowym. Tragiczne wypadki, które, choć rzadko, mają miejsce w państwach członkowskich, wskazują, iż nadal jest pole do poprawy zarządzania bezpieczeństwem kolejowym. Każdego roku na sieci kolejowej w państwach członkowskich Unii Europejskiej zdarza się ponad 2 000 znaczących wypadków. Koszty związane z wypadkami przekraczają w każdym roku 1,4 mld euro. W wypadkach corocznie ponad 1 000 osób ponosi śmierć, a podobna liczba osób zostaje poważnie ranna.
Zderzenia pociągów i wykolejenia stanowią zaledwie 5% wszystkich znaczących wypadków. Wypadki z udziałem osób postronnych oraz wypadki na przejazdach stanowią 84% wszystkich wypadków kolejowych, z wyłączeniem samobójstw.
Dane wskazują, że w skali Unii nie odnotowano zmniejszania liczby wypadków. Liczba kolizji, wykolejeń  i pożarów taboru od trzech lat pozostają na tym samym poziomie, podczas gdy liczba wypadków na przejazdach kolejowych nieznacznie została zredukowana.
Gdyby wszystkie państwa członkowskie ograniczyły ryzyko śmiertelności do średniego poziomu ryzyka obecnie osiąganego w Unii Europejskiej (0,28 ofiary śmiertelnej na mln pockm), ogólna śmiertelność osiągana w państwach członkowskich spadłaby o 40% do 0,16 ofiary śmiertelnej na mln pockm, tj. do wartości porównywalnej z krajami o największym poziomie bezpieczeństwa transportu kolejowego na całym świecie.
Jest to piąty raport Agencji. Publikowany co dwa lata, zawiera istotne treści w zakresie wypadków i incydentów kolejowych, kontroli ryzyka, utrzymania infrastruktury, zarządzania bezpieczeństwem oraz badania wypadków kolejowych.
Dokument jest dostępny w wersji anglojęzycznej.

 
(Źródło: Urząd Transportu Kolejowego)