Cała treść

Możliwości finansowania inwestycji transportowych

22 listopada 2016 r. Minister Jerzy Kwieciński otworzył Konferencję nt. inwestycji w transporcie zorganizowaną wspólnie przez Ministerstwo Rozwoju i Komisję Europejską.
Podczas konferencji przedstawiono informacje na temat finansowania dostępnego w ramach trzeciego naboru projektów do Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility, CEF), rozpoczętego 13 października 2016 r., a także nowych możliwości łączenia dotacji UE i instrumentów finansowych dostępnych w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS).
Podmioty zainteresowane aplikowaniem o środki CEF w sektorze transportu pozyskały szczegółowe informacje w zakresie harmonogramu i organizacji procesu aplikowania oraz przygotowania wniosków aplikacyjnych w ramach rozpoczętego konkursu.
W ramach Konferencji przedstawione zostały najnowsze wydarzenia dotyczące europejskich ram finansowania inwestycji w transporcie. W tym kontekście zaprezentowane były m.in. kwestie związane z projektami partnerstwa publiczno-prywatnego, pomocy technicznej w ramach Europejskiej Platformy Wsparcia Inwestycji (European Investment Advisory Hub, EIAH) oraz nowe programy finansowania projektów w obszarze Zielonej Żeglugi (Green Shipping).
W Konferencji udział wzięli publiczni i prywatni promotorzy projektów, przygotowujący i realizujący przedsięwzięcia inwestycyjne w transporcie na poziomie krajowym i lokalnym, a także polski sektor finansowy. Promotorzy projektów mieli również możliwość przedyskutowania swoich potencjalnych inwestycji podczas dedykowanych spotkań dwustronnych z ekspertami Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Ministerstwa.
Prezentacje wygłoszone podczas konferencji dostępne są na portalu Funduszy Europejskich.

 
(Źródło: Ministerstwo Rozwoju)