Cała treść

Spotkanie zespołu ds. opracowania projektu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

5 grudnia 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, powołanego z inicjatywy Ministra Infrastruktury i Budownictwa, któremu przewodniczył podsekretarz stanu w MIB, Jerzy Szmit. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele organizacji zrzeszających przewoźników drogowych i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.
Uczestnicy spotkania wskazali, że obowiązująca ustawa o publicznym transporcie zbiorowym wymaga zmian. Podczas spotkania każdy z uczestników miał możliwość wyrażenia opinii na temat rozwiązań zawartych w projekcie jej nowelizacji, który został wpisany do Wykazu prac programowych i legislacyjnych Rady Ministrów.
Wiceminister Jerzy Szmit wyraził nadzieję, że podczas prac zespołu zostanie wypracowanych jak najwięcej kompromisowych rozwiązań w zakresie przepisów dotyczących publicznego transportu zbiorowego, które będą służyły pasażerom. Przygotowane rozwiązania zostaną poddane konsultacjom publicznym.
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju publicznego transportu w Polsce. Przepisy te spotykają się z zainteresowaniem różnych podmiotów, w tym organizatorów publicznego transportu zbiorowego oraz organizacji zrzeszających przewoźników drogowych. Część tych podmiotów przekazuje swoje opinie i uwagi dotyczące kierunków zmian oraz postuluje potrzebę szerokiej dyskusji na ten temat.
Kolejne posiedzenie Zespołu zostało zaplanowane na 11 stycznia 2017 r.

 
(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)