Cała treść

Zaktualizowany Krajowy Program Kolejowy przyjęty

Rada Ministrów, 23 listopada 2016 r., przyjęła uchwałę, zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku (KPK). Celem aktualizacji jest usystematyzowanie i doprecyzowanie KPK, co usprawni realizację i wydatkowanie przewidzianych w nim środków.
Aktualizacja KPK była również niezbędna ze względu na:

  • konieczność uwzględnienia zmian wynikających z rozliczania perspektywy UE na lata 2007–2013;
  • decyzje Komisji Europejskiej ws. fazowania projektów z perspektywy 2007–2013 do 2014–2020;
  • podpisanie umowy w sprawie przyznania dotacji dla projektów pierwszego naboru instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) oraz rozstrzygnięcia drugiego naboru;
  • korekty w wyniku zakończenia prac przygotowawczych dla niektórych projektów;
  • zwiększenie puli środków przewidzianych na projekty w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, przy niezmienionym poziomie dofinansowania.

Głównym celem aktualizowanego Programu pozostaje wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju, przez stworzenie spójnej i nowoczesnej sieci linii kolejowych.

W efekcie aktualizacji osiągnięto spłaszczenie wydatków planowanych na lata 2019–2020, tzw. górkę inwestycyjną zmniejszono z 17 do 13 miliardów złotych.
Koszty realizacji całego Programu wyniosą ok 66,4 mld zł.

 
(Źródło:  Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)