Cała treść

Powołano Radę Ekspertów ds. kolejowych

8 grudnia 2016 r., podczas IV Plenarnego Forum Inwestycyjnego, nastąpiło powołanie przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa Rady Ekspertów do spraw działań, mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji kolejowych. W obradach Forum wziął również udział wiceminister infrastruktury i budownictwa Andrzej Bittel i prezes PKP PLK Ireneusz Merchel.
– Zadaniem, z jakim musi zmierzyć się Rada Ekspertów, jest usprawnienie procesu realizowania inwestycji na kolei. Prace Rady będą ukierunkowane na uelastycznienie procedur kontraktowych i administracyjnych. Trzeba też dążyć do sprawiedliwego rozłożenia ryzyka między zamawiającego a wykonawcę – powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, wręczając nominacje członkom Rady.
– Dziś zostały wręczone dokumenty członkom Rady Ekspertów. Powołanie Rady to kolejne z działań zadeklarowanych przed rokiem, kiedy objąłem nadzór nad transportem kolejowym. Bez dialogu z branżą producentów i wykonawców realizacja ambitnego wyzwania, polegającego na wydatkowaniu całej dostępnej na inwestycje kolejowe kwoty, będzie obarczona ryzykiem. Rada Ekspertów jest niezbędna, aby wspomóc proces realizacji inwestycji, będzie komplementarna do już działającego w PKP PLK Forum Inwestycyjnego. Jej członkowie będą wskazywali obszary do poprawy i podpowiadali jak występujące przeszkody usuwać. Wszystko po to, aby można było zrealizować zaplanowane inwestycje przy zachowaniu wysokiego poziomu technologicznego i jakości – dodał minister Adamczyk.
Rada Ekspertów stanowi podstawową platformę współpracy podmiotów zaangażowanych w zakresie wdrożenia rozwiązań proponowanych przez Forum Inwestycyjne.
Jej zadaniem jest wypracowanie:

  • wzoru umowy stosowanej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w sektorze kolejowym,
  • wytycznych dotyczących sporządzania opisów przedmiotu zamówienia publicznego oraz prowadzenia postępowań przetargowych w zakresie kolejnictwa,
  • rekomendacji do wdrożenia rozwiązań opracowanych przez grupy merytoryczne w ramach Forum.
  • Rada jest organem zrzeszającym przedstawicieli zamawiającego, czyli przedstawicieli zarządcy narodowej sieci linii kolejowych (PKP PLK S.A.) oraz przedstawicieli organizacji branżowych z dziedziny kolejnictwa, niezależnych ekspertów i środowisk naukowych.

Tylko całościowe spojrzenie z perspektywy zarówno zamawiającego, jak i wykonawcy, pozwoli na podjęcie wyzwań, jakie charakteryzują sektor kolejnictwa. W skład Rady weszli także przedstawiciele ministra właściwego do spraw transportu oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

 
(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)