Cała treść

Rozwój komunikacji w Olsztynie

Dzięki blisko 104,6 mln zł Olsztyn rozwinie ekologiczny transport miejski. Umowa o dofinansowanie inwestycji została podpisana 14 grudnia między PARP, a miastem Olsztyn. W wydarzeniu wzięli udział: wicepremier, minister rozwoju i finansów, Mateusz Morawiecki oraz wiceminister rozwoju, Adam Hamryszczak.
– Ubiegłe miesiące poświęciliśmy intensywnym pracom nad Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, dziś pokazujemy kolejne inwestycje, które służą jej realizacji. Podpisana dziś umowa dopełni rozwój ekologicznego transportu miejskiego w Olsztynie, dzięki czemu poprawi się nie tylko komfort podróżowania ale i stan środowiska w mieście – podkreślił wicepremier Mateusz Morawiecki.
Podobnie, jak w ubiegłych latach, fundusze z ponadregionalnego programu dla Polski Wschodniej przeznaczone są na rozwój transportu miejskiego w miastach wojewódzkich i otaczających je obszarach. Nowym inwestycjom POPW, na które przeznaczono łącznie 440 mln euro, towarzyszy bardziej kompleksowe podejście.
– Koncentrujemy się na znacznie szerszym oddziaływaniu projektów rozwijających transport miejski. Rozpatrujemy je nie tylko przez pryzmat inwestycji w infrastrukturę, ale też m.in. przez poprawę poziomu życia mieszkańców i jakości środowiska. Patrzymy na transport publiczny jako na ważny czynnik miastotwórczy, mający bardzo duży wpływ na jego społeczno-gospodarczą atrakcyjność – wyjaśnił wiceminister Adam Hamryszczak.
Inwestycje Programu Polska Wschodnia w transport miejski na obszarze stolic województw i ich otoczeniu sprawią, że komunikacja będzie bardziej ekologiczna, lepiej przystosowana do potrzeb, a tym samym bardziej atrakcyjna dla wszystkich użytkowników. Lepiej uporządkowana przestrzeń miejska ułatwi poruszanie się po niej, wykorzystując różne formy transportu – rowery, autobusy, tramwaje, trolejbusy, a także komunikację dalekobieżną. Nie bez znaczenia jest także wykorzystanie możliwości narzędzi informatycznych (ITS – systemy sterowania ruchem, informacja pasażerska, e-bilety).
– Olsztyn aspiruje do miana nowoczesnej aglomeracji. Jest ważnym ośrodkiem ekonomicznym, akademickim oraz kulturalnym północno-wschodniej Polski. Dotychczasowa współpraca miasta z PARP pozwoliła przywrócić mieszkańcom komunikację tramwajową. Realizacja kolejnej umowy zwiększy komfort korzystania z transportu publicznego, pozwoli skrócić czas podróży i poprawi bezpieczeństwo ruchu – mówi Marcin Szyguła, zastępca prezesa PARP.
W ramach projektu zaplanowano budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu PKP i PKS, przebudowę i budowę układu ulicznego w centrum Olsztyna (ul. Pieniężnego wraz z mostem św. Jakuba oraz ul. Partyzantów) z nadaniem priorytetu komunikacji miejskiej (buspasy), zakup taboru tramwajowego. Zostanie rozbudowany system ITS oraz rozbudowę systemu komunikacji dróg rowerowych w Olsztynie.
Dzięki inwestycji wzrośnie atrakcyjność transportu zbiorowego w Olsztynie i otaczającym go obszarze, przez co zwiększy się jego wykorzystanie. Projekt przyczyni się do:

  • integracji funkcjonujących w pobliżu Dworca PKP i PKS różnych form transportu, co usprawni także połączenie Olsztyna z otaczającym go obszarem;
  • upłynnienia ruchu w zatłoczonych obszarach miasta poprzez uprzywilejowanie transportu zbiorowego;
  • rozwijania tzw. łańcuchów ekomobilności (integracja transportu zbiorowego, ruchu rowerowego i pieszego);
  • skrócenia czasu podróży komunikacją miejską i poprawy bezpieczeństwa ruchu;
  • poprawy dostępności centrum Olsztyna dla komunikacji zbiorowej i ruchu rowerowego;
  • lepszego wykorzystania przyjaznego środowisku systemu transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakończenie rzeczowej realizacji projektu planowane jest w 2018 r.

Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności

Beneficjent: Gmina Olsztyn

Wartość inwestycji: blisko 104,6 mln zł

Dofinansowanie UE: ponad 86,4 mln zł

(Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)