Cała treść

Pierwsze spotkanie Grupy Wysokiego Szczebla ds. Inwestycji Kolejowych

17 stycznia 2017 r. po raz pierwszy obradowała Grupa Wysokiego Szczebla ds. Inwestycji Kolejowych. Grupa ma wypracować rozwiązania, które pozwolą na sprawniejszą realizację inwestycji kolejowych w Polsce.
Grupa została powołana przez Ministra Rozwoju i Finansów z inicjatywy Komisji Europejskiej. W jej pracach uczestniczą m.in. przedstawiciele kilku ministerstw (w tym MR i MIiB), Komisji Europejskiej, spółek kolejowych, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Urzędu Zamówień Publicznych i zarządów województw.
Spotkanie otworzył wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. Podkreślił znaczenie sektora kolejowego w Strategii na rzez Odpowiedzialnego Rozwoju oraz odniósł się do problemów i wniosków z poprzedniej perspektywy finansowej.
– Wąskimi gardłami, które utrudniały realizację inwestycji kolejowych w latach 2007-2013, były m.in. brak realistycznego planowania harmonogramów projektów oraz późno ustabilizowana lista i zakresy rzeczowe inwestycji. To powodowało opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji. W efekcie ciężar wydatkowania został przesunięty na ostatnie lata perspektywy 2007 – 2013. Część inwestycji trzeba było fazować – zaznaczył.
Następnie głos zabrał Marc Lemaître, Dyrektor Generalny ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej. Podkreślił wysoką rangę Grupy, odróżniającą ją od innych zespołów roboczych oraz znaczenie sektora kolejowego w unijnej polityce spójności.
Tematyka obrad Grupy była bardzo szeroka. Ministerstwo Rozwoju zaprezentowało stan realizacji inwestycji kolejowych w POIiŚ i Regionalnych Programach Operacyjnych. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przekazało informacje na temat finansowania, regulacji prawnych i planowania strategicznego sektora kolejowego. W kolejnej części spotkania Andrzej Merchel, prezes PKP PLK SA, omówił kwestie organizacyjne i zarządcze spółki warunkujące realizację inwestycji kolejowych. Na zakończenie Przemysław Gorgol, dyrektor CUPT, przedstawił system wdrażania i zatwierdzania projektów oraz udział w procesie inicjatywy JASPERS.
Każdej części posiedzenia towarzyszyła dyskusja, której wynikiem było ustalenie przebiegu dalszych prac w ramach Grupy. Wśród najważniejszych ustaleń  należy wskazać konieczność wypracowania przez grupę rekomendacji dla PKP PLK SA w zakresie identyfikacji i zarządzania ryzykiem w projektach. Ponadto w celu usprawnienia przygotowania kolejnych inwestycji zarekomendowano wsparcie JASPERS już na etapie studium wykonalności. Poza wymienionymi działaniami ustalono także zakres informacji i analiz, które mają zostać przygotowane przez Grupę przed kolejnym posiedzeniem, planowanym na czerwiec.

 
(Źródło: Ministerstwo Rozwoju)