Cała treść

Konferencja ITS FRAME

19 stycznia 2017 roku Centrum Unijnych Projektów Transportowych zorganizowało konferencję inicjującą realizację projektu Przygotowanie ram do projektowania i wdrażania rozwiązań ITS opartych na Europejskiej Ramowej Architekturze ITS FRAME dla Beneficjentów pomocy finansowej UE, która odbyła się w Warszawie.
Projekt Przygotowanie ram do projektowania i wdrażania rozwiązań ITS opartych na Europejskiej Ramowej Architekturze ITS FRAME dla Beneficjentów pomocy finansowej UE, współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, jest jednym z przedsięwzięć realizowanych przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach misji wspierania beneficjentów pomocy finansowej Unii Europejskiej w procesie przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury transportowej. Końcowym rezultatem projektu ma być stworzenie podręczników dla podmiotów wdrażających systemy ITS. Natomiast jednym z etapów tego przedsięwzięcia była przedmiotowa konferencja.
Celem konferencji było zachęcenie jak najszerszego grona Interesariuszy do zapoznania się z korzyściami jakie daje zastosowanie architektury FRAME przy projektowaniu systemów ITS.
W konferencji udział wzięli liczni przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, związki komunikacyjne, zarządcy dróg różnych kategorii oraz przedstawiciele nauki i biznesu.
Otwierając konferencję dyrektor CUPT Przemysław Gorgol podkreślił, że potrzeba realizacji przedmiotowego projektu wynikła z doświadczeń oraz wniosków wyciągniętych z wdrażania inteligentnych systemów transportowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
Przedstawiciel Ministerstwa Budownictwa i Infrastruktury zaprezentował zapisy strategicznych dokumentów polityki transportowej potwierdzających, że rozwój ITS jest jednym z priorytetów Państwa.
Konferencje prowadził Piotr Krukowski, członek zarządu ITS POLSKA, który w słowie wstępnym wyraził poparcie Stowarzyszenia dla realizowanego przez CUPT projektu.
Profesor Wojciech Suchorzewski, który od lat zajmuje się problematyką polityki transportowej i planowania transportu w skali europejskiej, krajowej, regionalnej i lokalnej, wskazał główne wyzwania jakie obecnie stoją ITS.
W trakcie konferencji Paweł Engel, Dyrektor Departamentu CUPT, przybliżył uczestnikom zakres i harmonogram realizacji przedmiotowego projektu wskazując to co już zostało zrealizowane tzn., analiza zrealizowanych projektów (desk research) oraz uruchomienie portalu, bloga oraz forum dyskusyjnego dostępnego na stronie: https://www.its-frame.pl.
Głównym ekspertem konferencji był pan Peter Jesty, jeden z twórców i czołowy propagator architektury FRAME. Zapoznał on uczestników z podstawowymi informacjami na temat Europejskiej Ramowej Architektury ITS, korzyściami wynikającymi z wykorzystania Architektury FRAME przed etapem realizacji inwestycji oraz po jej zrealizowaniu oraz zaprezentował wykorzystanie Architektury FRAME do budowy architektur ITS w Europie i na świecie.
Kolejny blok tematyczny poświęcony był przygotowaniu projektów ITS. Podczas tej sesji głos zabrali reprezentanci Politechniki Warszawskiej oraz Politechniki Gdańskiej, przedstawiciele instytucji takich jak Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Instytut Transportu Samochodowego, Główny Inspektorat Transportu Drogowego prezentując możliwości oraz własne doświadczenia w zakresie wdrażania projektów ITS.
Następnie zaprezentowano źródła finansowania projektów ITS. Pan Paweł Szaciłło, Dyrektor Departamentu PPP Ministerstwa Rozwoju, zaprezentował możliwości wykorzystanie formuły PPP w projektach ITS wraz z podaniem przykładów zastosowania takiego rozwiązania w Europie i na świecie. Przedstawiciel CUPT omówił finansowanie przedsięwzięć ITS w ramach POIiŚ w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz środków Łącząc Europę „Connecting Europe Facility -CEF”. Przedstawiciele wykonawcy omówili wyniki przeprowadzonej analizy (desk research) oraz finansowanie inwestycji ITS w ramach PO PW oraz RPO.
Po części oficjalnej wywiązała się dyskusja, w której brali udział uczestnicy konferencji oraz prelegenci.
Na zakończenie Paweł Engel, dziękując wszystkim za przybycie, zachęcił do czynnego udziału w projekcie poprzez uczestnictwo w warsztatach oraz wyrażanie własnych opinii i doświadczeń na forum dyskusyjnym.
Więcej informacji na temat projektu, architektury FRAME oraz prezentacje z konferencji znajdują się na stronie internetowej: https://www.its-frame.pl

 
(Źródło: CUPT)